ENQUETE NAAR NATUURBELEID VOOR PROVINCIALE STATEN
11 vragen over de natuur naar alle provincies en met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt).
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen.
FRIESLAND
VRAGEN FNP PVDA
VR1 1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw
partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

Voor de FNP is de Friese natuur in zijn volledigheid de kernkwaliteit van Fryslân en voor onze gemeenschap. Die moeten wij bewaren en daar mogen wij van genieten en profiteren. De natuur, die voor onze gemeenschap van levensbelang is, moet verder worden verstevigd. De natuur moet wel goed kunnen en blijven worden beheerd. Het behouden en versterken van de biodiversiteit is daarbij het uitgangspunt. NNN realisatie 100%, afspraken natuurpact en Grien Manifest FR.
Steun natuur organisaties; meer natuur vor zelfde geld.
Betere balans natuur- ;landbouw. Vernatting veen ivm CO2 uitstoot

VR2 2. Regelmatig worden natuurgebieden gekapt en afgegraven om daar een andere
dan de huidige aanwezige biodiversiteit te genereren. Wat vindt uw partij er van
dat bomen gekapt worden en gebieden worden afgegraven alleen maar voor een
andere "biodiversiteit". (Die toevalligerwijze ook nog gesubsidieerd wordt..).

Als dit wordt gedaan in verband met de bevordering en de instandhouding van de soortenrijkdom en biodiversiteit kan de FNP hier achter staan. Het kan echter niet zo zijn dat er zonder aanleiding zomaar bomen en bossen worden gekapt. PvdA gaat voor integrale afweging .
Herstel weidevogelpopulatie en insecten.

VR3 3. Is uw partij van plan streng toe te zien op tegengaan van ontbossing,
zoals aanbevolen door het Klimaatakkoord?
JA/NEE

JA Ja. Natuur, planten dieren landschapsbescherming en GEEN afname Bosoppervlak . Herplantingsplicht
VR4 4. Staat uw partij, ondanks de groeiende protesten van burgers, bij voorbaat
vierkant achter kapplannen van provincie of natuurbeheerder?
JA/NEE

NEE Nee: PvdA is geen voorstander van kappen; wil kritische beoordeling plannen; indien toch kap: compensatieplicht
VR5 5. Of is uw partij bereid om, in samenspraak met omwonenden, dergelijke plannen
aan te passen? En bossen te laten staan? (dit geldt ook voor bosomvorming).
JA/NEE

JA, de FNP vindt dat de biodiversiteit moet worden bevorderd. Daar hoort een goed bosbestand bij. Ja met bevolking zoeken naar co- creatie
VR6 6. Zowel planten als vooral volwassen bomen nemen C02 en stikstofverbindingen op
uit de lucht, geven veel zuurstof af en geven verkoeling in de zomer.
(Zie WUR rapport: Het Nederlandse Bos als bron van C02:
http://edepot.wur.nl/423687i.
Naaldbomen filteren zomer en winter fijnstof en zand; in droge zomers gebruiken zij
minder water dan loofbomen en gaan daarmee verdroging tegen; bufferen tevens
tegen wateroverlast en houden water vast. Om de hoeveelheid C02 terug te dringen
zijn bomen en bossen dus broodnodig. (Klimaatakkoord o.a.).
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3: FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pag. 16 linker kolom:
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
weh complete.pdf
Toch worden in ons land in toenemende mate om controversiële redenen in grote
hoeveelheden bossen en bomen gekapt.
VRAAG: Wordt hieraan in uw partij programma aandacht besteed?
JA/NEE
Zo ja; hoe?

JA.
Zo ja; hoe?

Initiatieven van collectieven om de biodiversiteit te bevorderen worden ondersteund. Bijvoorbeeld: aanleg van bijenlinten, aanplanting van struweelhagen tussen weiden, oprichting van gemeenschappelijke groentetuinen, groene daken en muren in de stad.
Nee. In Friesland geen sprake van
VR7 7. Zo ja, bent u bereid om de generieke ontheffing van melding van voorgenomen
veiling in te trekken die grote natuurbeheerders ongestraft en zonder toezicht/
controle hun (n.b. gesubsidieerde) levering aan biomassacentrales toestaat en
daardoor ontbossing tegen te gaan c.q. te voorkomen?
JA/NEE

JA, als er sprake is van overtreding van de regels mbt natuurbehoud en biodiversiteit. n.v.t.
VR8 8. Biomassacentrales zijn 15% vervuilender dan gas-of kolencentrales:
https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-deqezondheid-schaden-~a3dde011 /
Ook genoemd EASAC rapport vermeldt dat verstoken van bomen als biomassa i.p.v.
het conserveren van bestaand bos als C02 opslag, het Akkoord van Parijs in gevaar
brengt. Hoofdstuk 4: Forestry in EU climate and energy policy 4.1.1 en 4.1.2. Zie
m.n. pag. 21, 2e kolom en pag. 22, 2e
kolOm.(https://easac.eu/fileadmin/PDF s/renorts stalements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf )
VRAAG: Bent u bereid een halt toe te roepen aan de bouw van steeds meer
biomassacentrales en aanlegvergunning in uw provincie hiervoor te weigeren?
JA/NEE

JA, als dit ten koste gaat van de natuur en per saldo geen goede oplossing is voor de omschakeling naar een duurzame energietransitie. Ja. Geen bezwaar tegen kleine vergisters
VR9 9. Bossen en natuurgebieden zijn de laatste veilige plaatsen voor de huidige nog
aanwezige flora en fauna.
VRAAG: Hoe verzekert u, als toezichthoudende instantie, de instandhouding van
de huidige bosoppervlakte van grote eigenaren?

De provincie kan handhavend optreden bij aantasting van natuur en biodiversiteit. De FNP vindt vanuit het principe van natuur en landschap als ons ‘groene goud’ dat de regels op dit gebied moeten worden nagekomen. Zie 3
VR10 10. VRAAG: Hoe ziet uw partij erop toe dat deze eigenaren voldoen aan de eisen
van de Europese richtlijnen m.b.t. bosbehoud, alsook aan de voorschriften van
EASAC, dat een oud bos en oude bomen die zijn opgegeven als beschermd ook
daadwerkelijk bewaard blijven als beschermde leefomgeving voor vogelsoorten als
spechten en volgens de Wet Natuurbescherming strikt beschermde diersoorten als
bijvoorbeeld das, boommarter, vleermuis?
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3. FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pagina 16, rechter kolom
en
pagina 17 rechter kolom).
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pd

Strenge handhaving van de gelden wet- en regelgeving met betrekking tot natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit. Afspraken met TBO
VR11 11. In 2016 was sprake van aanleg van 100.000 ha bos op diverse locaties in ons
land: https://www.duurzaambedriifsleven.nl/aari-food/18583/100000-hectarenieuw-bos-teaen-klimaatveranderina
Dit i.v.m. de ontbossing in Nederland die in verhouding gelijk was aan die van de
Amazone: hftps://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbostverhoudingsaewiis-meer-dan-het-amazoneaebied.
(Zie over deze 100.000 ha bos ook het European Academies Science Advisory
Council/EASAC rapport; Hoofdstuk 5. pag. 30, Box 8: Temperateforest policies
(multi-functionality):
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf
VRAAG: Hoeveel ha nieuw bos zou uw partij aanleggen in uw provincie?

Dit staat niet in ons programma. Ja: 6600 ha natuur
hoeft geen bos te zijn.