ENQUETE NAAR NATUURBELEID VOOR PROVINCIALE STATEN
11 vragen over de natuur naar alle provincies en met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt).
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen.
GELDERLAND
VRAGEN Partij vd Dieren

VR1 1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw
partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

Het woord natuur komt 83 keer voor in ons verkiezingsprogramma en we hebben een heel hoofdstuk over natuur :

“3. Ruimte voor natuur
De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en behoort alleen al om die reden onze bescherming te krijgen. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en is zij essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Ook voelen we ons stukken gezonder en gelukkiger met groen om ons heen en leidt een groene omgeving tot minder criminaliteit en agressie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een zeer belangrijke rol in.
De Gelderse natuur en biodiversiteit worden bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar vijftien procent over. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het verstedelijkte gebied en de groene woestijn van de intensieve landbouw. Dit is een belangrijke oorzaak van de afname van de biodiversiteit. De vernietiging van de natuur blijft doorgaan en de provincie Gelderland laat de bezuinigingen nadreunen. Op zoek naar het snelle geld wordt bijna altijd gekozen voor het opofferen van natuur aan kortetermijnbelangen zoals asfalt, bouwen en intensieve recreatie. Schaalvergroting van landbouwpercelen zorgt er maar al te vaak voor dat natuur verdwijnt. Uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, verkeer en de intensieve veehouderij tast daarbij de natuur en de bodem steeds verder aan, net als het gebruik van landbouwgif.
De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Gelderland. Het huidige natuurbeheer moet anders. De provincie moet inzetten op bronbeleid: natuurvervuiling moet worden voorkomen. Dat betekent minder landbouwdieren, geen nieuwe veestallen of wegen in of door natuurgebieden en natuurlijkere waterstanden. Festivals in de natuur verstoren de rust voor mens én dier en moeten worden teruggedrongen.

Natuur verbinden en behouden
De natuur die nog over is in Gelderland moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.
De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur met alle verbindingszones is in 2023 af.
De provincie gebruikt haar onteigeningsbevoegdheid om de aankoop van grond voor de realisatie van natuurgebieden te bewerkstelligen.
Natuurgebieden worden met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund.
De provincie zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen.
In de omgevingsvisie beschrijft de provincie een heldere en ambitieuze visie op natuur in 2040 met een goede beschrijving van de huidige staat van de natuur, de gewenste milieukwaliteit en een concreet plan met tijdpad om de ambitie te realiseren.
Levende flora en fauna zijn goed gemonitord en de gegevens zijn openbaar toegankelijk.
Waterstanden gaan omhoog om (veen)bodemdaling te stoppen en natuurwaarden te beschermen.
De wateren in Gelderland voldoen zo spoedig mogelijk aan de kwaliteitseisen volgens de Kaderrichtlijn Water.
Het gebruik van prikkeldraad in de natuur wordt verboden.
Bestaande natuur wordt versterkt.
De festivalisering van de natuur wordt gestopt.


Biodiversiteit beschermen
De biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de intensieve landbouw. Gifgebruik en andere milieuvervuiling vernielen de natuur en worden daarom hard aangepakt. Bestaande leefgebieden worden beschermd en waar nodig hersteld. Insecten als bijen zijn onmisbaar voor de natuur maar ook voor de bevruchting van landbouwgewassen.
Gebruik van (landbouw)gif, kunstmest en drijfmest in en om de natuur wordt gestopt.
Waterwinning wordt ondergeschikt gemaakt aan de ecologische eisen van het gebied.
Wegbermen van provinciale wegen zijn ecologisch beheerd en ingericht, met speciale aandacht voor de bijen en andere insecten.
De provincie stimuleert natuurinclusieve landbouw, het aanleggen van houtwallen en het tijdelijk uit productie nemen van delen landbouwgrond ten behoeve van ecologisch herstel.
Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu zijn het uitgangspunt bij beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het verlenen van vergunningen.
Rondom natuurgebieden wordt de intensieve landbouw versneld afgebouwd.
Elke toename van stikstofvervuiling is verboden.
De doorgeslagen bomenkap, zoals in wordt gestopt. Er komt meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen.
Recreatie gaat niet ten koste van natuur en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden, zoals fietsen en wandelen.
Vliegen met drones in natuurgebieden wordt niet toegestaan omdat het verstorend is.
De natuurtoets wordt met terugwerkende kracht uitgevoerd voor (bedrijfs)activiteiten die geen deugdelijke vergunning hebben.

Bijzondere gebieden behouden
Natuurgebieden en groene gebieden bezitten belangrijke kwaliteiten die apart beschermd moeten worden, zoals stilte en duisternis. Het volbouwen van open gebied wordt beëindigd. Er komt betere bescherming van oude natuur: oude bossen zijn onvervangbaar.
In de omgevingsvisie zijn Bijzondere Provinciale Natuurgebieden, Nationale Parken, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen goed beschermd.
Stilte in stiltegebieden blijft in stand.
Het niet-bebouwde gebied blijft daadwerkelijk open.
Lichtvervuiling in de natuur – bijvoorbeeld door industrie, recreatie, stallen en kassen – wordt aangepakt.
De verlichting langs provinciale wegen en fietspaden verstoort de natuur zo min mogelijk en houdt rekening met dieren.
Economische ontwikkelingen in groene gebieden mogen de natuurkwaliteit niet aantasten.
Natuurlijke landschapselementen als houtwallen en sloten blijven behouden.

Gelderland vergroent
De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om steden en dorpen te vergroenen. Groene steden en dorpen leveren mens en dier veel op: energiebesparing, minder wateroverlast en in de zomer hoeven mensen en dieren niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Groen maakt gezond en gelukkig.
De leefbaarheid van en het groen in de steden, zoals groene schoolpleinen, tiny forests, voedselbossen en groene speelplaatsen, worden gestimuleerd.
De provincie steunt dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.”


VR2 2. Regelmatig worden natuurgebieden gekapt en afgegraven om daar een andere
dan de huidige aanwezige biodiversiteit te genereren. Wat vindt uw partij er van
dat bomen gekapt worden en gebieden worden afgegraven alleen maar voor een
andere "biodiversiteit". (Die toevalligerwijze ook nog gesubsidieerd wordt..).

Als bomen worden gekapt en de grond wordt afgegraven, dan gaat het vaak om het tegengaan van verdroging, omdat verderop het waterpeil verlaagd is in verband met een veehouderij, en om het verwijderen van grond die vermest is, die teveel stikstof van veehouderijbedrijven heeft omgenomen. We zijn daar helemaal tegen.

VR3 3. Is uw partij van plan streng toe te zien op tegengaan van ontbossing,
zoals aanbevolen door het Klimaatakkoord?
JA/NEE

JA

VR4 4. Staat uw partij, ondanks de groeiende protesten van burgers, bij voorbaat
vierkant achter kapplannen van provincie of natuurbeheerder?
JA/NEE

NEE

VR5 5. Of is uw partij bereid om, in samenspraak met omwonenden, dergelijke plannen
aan te passen? En bossen te laten staan? (dit geldt ook voor bosomvorming).
JA/NEE

JA

VR6 6. Zowel planten als vooral volwassen bomen nemen C02 en stikstofverbindingen op
uit de lucht, geven veel zuurstof af en geven verkoeling in de zomer.
(Zie WUR rapport: Het Nederlandse Bos als bron van C02:
http://edepot.wur.nl/423687i.
Naaldbomen filteren zomer en winter fijnstof en zand; in droge zomers gebruiken zij
minder water dan loofbomen en gaan daarmee verdroging tegen; bufferen tevens
tegen wateroverlast en houden water vast. Om de hoeveelheid C02 terug te dringen
zijn bomen en bossen dus broodnodig. (Klimaatakkoord o.a.).
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3: FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pag. 16 linker kolom:
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
weh complete.pdf
Toch worden in ons land in toenemende mate om controversiële redenen in grote
hoeveelheden bossen en bomen gekapt.
VRAAG: Wordt hieraan in uw partij programma aandacht besteed?
JA/NEE
Zo ja; hoe?

JA
Zo ja; hoe?

“De doorgeslagen bomenkap wordt gestopt. Er komt meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen.”


VR7 7. Zo ja, bent u bereid om de generieke ontheffing van melding van voorgenomen
veiling in te trekken die grote natuurbeheerders ongestraft en zonder toezicht/
controle hun (n.b. gesubsidieerde) levering aan biomassacentrales toestaat en
daardoor ontbossing tegen te gaan c.q. te voorkomen?
JA/NEE

JA

VR8 8. Biomassacentrales zijn 15% vervuilender dan gas-of kolencentrales:
https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-deqezondheid-schaden-~a3dde011 /
Ook genoemd EASAC rapport vermeldt dat verstoken van bomen als biomassa i.p.v.
het conserveren van bestaand bos als C02 opslag, het Akkoord van Parijs in gevaar
brengt. Hoofdstuk 4: Forestry in EU climate and energy policy 4.1.1 en 4.1.2. Zie
m.n. pag. 21, 2e kolom en pag. 22, 2e
kolOm.(https://easac.eu/fileadmin/PDF s/renorts stalements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf )
VRAAG: Bent u bereid een halt toe te roepen aan de bouw van steeds meer
biomassacentrales en aanlegvergunning in uw provincie hiervoor te weigeren?
JA/NEE

JA

VR9 9. Bossen en natuurgebieden zijn de laatste veilige plaatsen voor de huidige nog
aanwezige flora en fauna.
VRAAG: Hoe verzekert u, als toezichthoudende instantie, de instandhouding van
de huidige bosoppervlakte van grote eigenaren?

De provincie moet daar zo streng mogelijke regels voor opnemen in de provinciale verordening, en handhaven door middel van satellietfoto’s

VR10 10. VRAAG: Hoe ziet uw partij erop toe dat deze eigenaren voldoen aan de eisen
van de Europese richtlijnen m.b.t. bosbehoud, alsook aan de voorschriften van
EASAC, dat een oud bos en oude bomen die zijn opgegeven als beschermd ook
daadwerkelijk bewaard blijven als beschermde leefomgeving voor vogelsoorten als
spechten en volgens de Wet Natuurbescherming strikt beschermde diersoorten als
bijvoorbeeld das, boommarter, vleermuis?
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3. FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pagina 16, rechter kolom
en
pagina 17 rechter kolom).
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pd

De provincie moet zorgen dat deze natuur op de kaart is vastgelegd, en handhaven door middel van satellietfoto’s.

VR11 11. In 2016 was sprake van aanleg van 100.000 ha bos op diverse locaties in ons
land: https://www.duurzaambedriifsleven.nl/aari-food/18583/100000-hectarenieuw-bos-teaen-klimaatveranderina
Dit i.v.m. de ontbossing in Nederland die in verhouding gelijk was aan die van de
Amazone: hftps://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbostverhoudingsaewiis-meer-dan-het-amazoneaebied.
(Zie over deze 100.000 ha bos ook het European Academies Science Advisory
Council/EASAC rapport; Hoofdstuk 5. pag. 30, Box 8: Temperateforest policies
(multi-functionality):
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf
VRAAG: Hoeveel ha nieuw bos zou uw partij aanleggen in uw provincie?

Veel; meer dan de anderen.