ENQUETE NAAR NATUURBELEID VOOR PROVINCIALE STATEN
11 vragen over de natuur naar alle provincies en met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt).
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen.
GRONINGEN
VRAGEN VVD Partij vd Dieren
VR1 1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw
partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

Het Groninger landschap is een mooi gevarieerd landschap dat bescherming behoeft. Wij zijn actief in het beschermen van kenmerken in ons cultuurlandschap De Partij voor de Dieren zet zich in voor een groener Groningen: bescherming van onze prachtige natuurgebieden, versterking van de biodiversiteit, een landschap met houtwallen en bosjes. Niet kappen maar planten.’

‘De doorgeslagen bomenkap, zoals langs de Zuidelijke Ringweg en de N366 wordt gestopt. Er komt meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen.’

‘De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en behoort alleen al om die reden onze bescherming te krijgen. Bovendien vormt zij met haar di¬versiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en is zij essenti¬eel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Ook voelen we ons stukken gezonder en gelukkiger met groen om ons heen en leidt een groene omgeving tot minder criminaliteit en agressie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Het is onze plicht om te zorgen voor een leef¬bare aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een zeer belangrijke rol in.De Groningse natuur en biodiversiteit worden bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Ne-derland is nog maar vijftien procent over. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het ver-stedelijkte gebied en de groene woestijn van de intensieve landbouw. Dit is een belangrijke oorzaak van de afname van de biodiversiteit. De vernietiging van de natuur blijft doorgaan en de provincie Groningen laat de bezuinigingen nadreunen. Op zoek naar het snelle geld wordt bijna altijd gekozen voor het opofferen van natuur aan kortetermijnbelangen zoals asfalt, bouwen en intensieve recreatie. Schaalvergroting van landbouwpercelen zorgt er maar al te vaak voor dat natuur verdwijnt. Uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, verkeer en de intensieve veehouderij tast daarbij de natuur en de bodem steeds verder aan, net als het gebruik van landbouwgif.De Partij voor de Dieren wil méér natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Groningen. Het huidige natuurbeheer moet anders. De provincie moet inzetten op bronbeleid: natuurvervuiling moet worden voorkomen. Dat betekent minder landbouwdieren, geen nieuwe veestallen of wegen in of door natuurgebieden en natuurlijkere waterstanden. Festivals in de natuur verstoren de rust voor mens én dier en moeten worden teruggedrongen.Natuur verbinden en behouden. De natuur die nog over is in Groningen moet natuur blijven.’

VR2 2. Regelmatig worden natuurgebieden gekapt en afgegraven om daar een andere
dan de huidige aanwezige biodiversiteit te genereren. Wat vindt uw partij er van
dat bomen gekapt worden en gebieden worden afgegraven alleen maar voor een
andere "biodiversiteit". (Die toevalligerwijze ook nog gesubsidieerd wordt..).

Dat vinden wij geen goede zaak. Er is teveel vernatting in Nederland. De Partij voor de Dieren is van mening dat er niet teveel ‘geknutseld’ moet worden met verschillende natuurdoeltypen en beperkte soortenbescherming, maar dat het hele ecosysteem in evenwicht moet zijn. Dat betekent dat versterken en vergroten, en behouden wat er is, leidend zou moeten zijn. De natuur redt zichzelf, als de juiste voorwaarden (ruimte bieden, vervuiling en verstoring wegnemen) worden geschapen. Wat betreft het omvormen van bos naar andere natuurdoeltypen zijn wij van mening dat hier ook een royale herplant/compensatieplicht zou moeten gelden, deze ontbreekt nu. Het areaal bos mag nooit verder afnemen.
Verder pleiten wij voor bescherming van álle bomen en bosjes, juist ook solitaire bomen en kleine gebiedjes zijn van grote waarde. Het kappen van de gesubsidieerde productiebosjes om ze weer om te vormen in landbouwgrond in Groningen moet een halt worden toegeroepen. Terreinbeherende organisaties moeten de voor houtproductie aangwezen bospercelen omzetten in natuurbos.

VR3 3. Is uw partij van plan streng toe te zien op tegengaan van ontbossing,
zoals aanbevolen door het Klimaatakkoord?
JA/NEE

JA JA
VR4 4. Staat uw partij, ondanks de groeiende protesten van burgers, bij voorbaat
vierkant achter kapplannen van provincie of natuurbeheerder?
JA/NEE

NEE geen kap NEE
VR5 5. Of is uw partij bereid om, in samenspraak met omwonenden, dergelijke plannen
aan te passen? En bossen te laten staan? (dit geldt ook voor bosomvorming).
JA/NEE

JA JA
VR6 6. Zowel planten als vooral volwassen bomen nemen C02 en stikstofverbindingen op
uit de lucht, geven veel zuurstof af en geven verkoeling in de zomer.
(Zie WUR rapport: Het Nederlandse Bos als bron van C02:
http://edepot.wur.nl/423687i.
Naaldbomen filteren zomer en winter fijnstof en zand; in droge zomers gebruiken zij
minder water dan loofbomen en gaan daarmee verdroging tegen; bufferen tevens
tegen wateroverlast en houden water vast. Om de hoeveelheid C02 terug te dringen
zijn bomen en bossen dus broodnodig. (Klimaatakkoord o.a.).
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3: FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pag. 16 linker kolom:
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
weh complete.pdf
Toch worden in ons land in toenemende mate om controversiële redenen in grote
hoeveelheden bossen en bomen gekapt.
VRAAG: Wordt hieraan in uw partij programma aandacht besteed?
JA/NEE
Zo ja; hoe?

JA
Zo ja; hoe?
Alleen in de zin van bescherming. Wij zijn echter van mening dat bossen niet gekapt moeten worden.
JA
Zo ja; hoe?
•De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur met alle verbindingszones is in 2023 af.
•De provincie gebruikt haar onteigeningsbevoegdheid om de aankoop van grond voor de realisatie van natuurgebieden te bewerkstelligen.
•Natuurgebieden worden met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund.
•De provincie zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen.
•De provincie stimuleert natuurinclusieve landbouw, het aanleggen van houtwallen en het tijdelijk uit productie nemen van delen landbouwgrond ten behoeve van ecologisch herstel.
•Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu zijn het uitgangspunt bij beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden (Waddenzee en Noordzeekustzone, Drentsche Aa, Leek-stermeer, Lauwersmeer, Lieftinghsbroek, Zuidlaardermeer) en het verlenen van vergunningen.
•Rondom natuurgebieden wordt de intensieve landbouw versneld afgebouwd.
•Elke toename van stikstofvervuiling is verboden.
•De doorgeslagen bomenkap, zoals langs de Zuidelijke Ringweg en de N366 wordt gestopt. Er komt meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen.
•Natuurlijke landschapselementen als houtwallen en sloten blijven behouden.
•Er wordt alleen binnenstedelijk en zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd, niet in het groen.
•Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuuront-ikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Terreinen die nog niet worden benut, worden ingericht als bijen- en vlinderveldjes.
•Op door de provincie overtollig verworven grond wordt natuur gerealiseerd.
•De leefbaarheid van en het groen in de steden, zoals groene schoolpleinen, tiny forests, voed-selbossen en groene speelplaatsen, worden gestimuleerd.
•De provincie verleent geen medewerking aan grootschalige bijstook van hout en pallets zoals in de kolencentrale van RWE
•In de omgevingsvisie zijn Bijzondere Provinciale Natuurgebieden, Nationale Parken, waterwin-gebieden en waardevolle cultuurlandschappen goed beschermd.
•De natuurtoets wordt met terugwerkende kracht uitgevoerd voor (bedrijfs)activiteiten die geen deugdelijke vergunning hebben.

VR7 7. Zo ja, bent u bereid om de generieke ontheffing van melding van voorgenomen
veiling in te trekken die grote natuurbeheerders ongestraft en zonder toezicht/
controle hun (n.b. gesubsidieerde) levering aan biomassacentrales toestaat en
daardoor ontbossing tegen te gaan c.q. te voorkomen?
JA/NEE

JA indien mogelijk De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van gebruik van biomassa, en zal alles doen wat binnen haar bereik ligt om het gebruik van biomassa, en het oogsten van hout voor biomassa, te beëindigen.
VR8 8. Biomassacentrales zijn 15% vervuilender dan gas-of kolencentrales:
https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-deqezondheid-schaden-~a3dde011 /
Ook genoemd EASAC rapport vermeldt dat verstoken van bomen als biomassa i.p.v.
het conserveren van bestaand bos als C02 opslag, het Akkoord van Parijs in gevaar
brengt. Hoofdstuk 4: Forestry in EU climate and energy policy 4.1.1 en 4.1.2. Zie
m.n. pag. 21, 2e kolom en pag. 22, 2e
kolOm.(https://easac.eu/fileadmin/PDF s/renorts stalements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf )
VRAAG: Bent u bereid een halt toe te roepen aan de bouw van steeds meer
biomassacentrales en aanlegvergunning in uw provincie hiervoor te weigeren?
JA/NEE

NEE want wij hebben een nieuwe kolencentrale die over kan gaan op biomassa uit zuid amerika JA
VR9 9. Bossen en natuurgebieden zijn de laatste veilige plaatsen voor de huidige nog
aanwezige flora en fauna.
VRAAG: Hoe verzekert u, als toezichthoudende instantie, de instandhouding van
de huidige bosoppervlakte van grote eigenaren?

Door gesprek en overleg Zie antwoorden hierboven. In dit kader hebben wij op 12 februari ook schriftelijke vragen gesteld aan het College van GS
VR10 10. VRAAG: Hoe ziet uw partij erop toe dat deze eigenaren voldoen aan de eisen
van de Europese richtlijnen m.b.t. bosbehoud, alsook aan de voorschriften van
EASAC, dat een oud bos en oude bomen die zijn opgegeven als beschermd ook
daadwerkelijk bewaard blijven als beschermde leefomgeving voor vogelsoorten als
spechten en volgens de Wet Natuurbescherming strikt beschermde diersoorten als
bijvoorbeeld das, boommarter, vleermuis?
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3. FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pagina 16, rechter kolom
en
pagina 17 rechter kolom).
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pd

toezicht De Partij voor de Dieren is voor de meest strikte toepassing van de Wet Natuurbescherming alsook andere gedragscodes en richtlijnen
VR11 11. In 2016 was sprake van aanleg van 100.000 ha bos op diverse locaties in ons
land: https://www.duurzaambedriifsleven.nl/aari-food/18583/100000-hectarenieuw-bos-teaen-klimaatveranderina
Dit i.v.m. de ontbossing in Nederland die in verhouding gelijk was aan die van de
Amazone: hftps://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbostverhoudingsaewiis-meer-dan-het-amazoneaebied.
(Zie over deze 100.000 ha bos ook het European Academies Science Advisory
Council/EASAC rapport; Hoofdstuk 5. pag. 30, Box 8: Temperateforest policies
(multi-functionality):
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf
VRAAG: Hoeveel ha nieuw bos zou uw partij aanleggen in uw provincie?

Zoveel mogelijk in delen waar bos van oudsher ook aanwezig was in Groningen en her en der kleine bosjes De Partij voor de Dieren wil dat een groot deel van Groningen herbebost wordt, ten behoeve van natuurwaarden, voor de opname van CO2, alsook om de verschraling van het landschap te stoppen. Om hoeveel hectare dit zou moeten gaan kunnen wij niet specificeren. Vast staat dat elke provincie op korte termijn een verplichte hoeveelheid aan bosareaal zou moeten aanplanten.