ENQUETE NAAR NATUURBELEID VOOR PROVINCIALE STATEN
11 vragen over de natuur naar alle provincies en met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt).
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen.
LIMBURG
VRAGEN
VVD GroenLinks Partij vd dieren D66


VR1 1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw
partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

Volgen van de wet, initiatieven van onderop. In Limburg moet de komende periode gezorgd worden voor het uitvoeren van de taak die openstaat in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De facto betekent dat het met elkaar verbinden van natuurgebieden, een opgave van 1300 hectare nieuwe natuur. Pagina 5
1. Gezonde landbouw, gezond voedsel
De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel. Daar speelt het bestuur van de provincie een grote rol in. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. Dat betekent landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten, in evenwicht met de omgeving. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard en is respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid vanzelfsprekend. De Partij voor de Dieren wil af van landbouw die leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren.

Naar een duurzame landbouw
Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan het aantal landbouwdieren fors afnemen. Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees, eieren en zuivel helpt om minder broeikasgassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken. Tevens schept het mogelijkheden om landbouwgrond terug te geven aan de natuur. Dat gaat niet vanzelf, Limburg moet de overgang naar streekgebonden, plantaardige en biologische landbouw actief stimuleren.
-Voorkomen moet worden dat landbouwgif in het water terechtkomt. De provincie stimuleert bedrijven om te stoppen met landbouwgif. Er komen spuitvrije zones.
-Voor agrarische gebieden worden aparte natuurdoelen geformuleerd, waarbij de bescherming van soorten, zoals boerenlandvogels, en bodem- en waterkwaliteit voorop staat.

Pagina’s 10 - 12:
3. Ruimte voor natuur
De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en behoort alleen al om die reden onze bescherming te krijgen. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en is zij essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Ook voelen we ons stukken gezonder en gelukkiger met groen om ons heen en leidt een groene omgeving tot minder criminaliteit en agressie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een zeer belangrijke rol in.
De Limburgse natuur en biodiversiteit worden bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar vijftien procent over. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het verstedelijkte gebied en de groene woestijn van de intensieve landbouw. Dit is een belangrijke oorzaak van de afname van de biodiversiteit. De vernietiging van de natuur blijft doorgaan en de provincie Limburg laat de bezuinigingen nadreunen. Op zoek naar het snelle geld wordt bijna altijd gekozen voor het opofferen van natuur aan kortetermijnbelangen zoals asfalt, bouwen en intensieve recreatie. Schaalvergroting van landbouwpercelen zorgt er maar al te vaak voor dat natuur verdwijnt. Uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, verkeer en de intensieve veehouderij tast daarbij de natuur en de bodem steeds verder aan, net als het gebruik van landbouwgif.

De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Limburg. Het huidige natuurbeheer moet anders. De provincie moet inzetten op bronbeleid: natuurvervuiling moet worden voorkomen. Dat betekent minder landbouwdieren, geen nieuwe veestallen of wegen in of door natuurgebieden en natuurlijkere waterstanden. Festivals in de natuur verstoren de rust voor mens én dier en moeten worden teruggedrongen.

Natuur verbinden en behouden
De natuur die nog over is in Limburg moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.
-De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur met alle verbindingszones is in 2023 af.
-De provincie gebruikt haar onteigeningsbevoegdheid om de aankoop van grond voor de realisatie van natuurgebieden te bewerkstelligen.
-Natuurgebieden worden met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund.
-De provincie zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen.
-Er komen geen fietsroutes of nieuwe wegen door kwetsbare natuurgebieden. De provincie streeft naar een grensoverschrijdende samenwerking in het verbinden en behouden van de natuur. Wegbermen vormen daarbij een ecologische verbinding voor bijvoorbeeld insecten en plantensoorten.
-In de omgevingsvisie beschrijft de provincie een heldere en ambitieuze visie op natuur in 2040 met een goede beschrijving van de huidige staat van de natuur, de gewenste milieukwaliteit en een concreet plan met tijdpad om de ambitie te realiseren.
-Levende flora en fauna zijn goed gemonitord en de gegevens zijn openbaar toegankelijk.
-Waterstanden gaan omhoog om (veen)bodemdaling te stoppen en natuurwaarden te beschermen.
-De wateren in Limburg voldoen zo spoedig mogelijk aan de kwaliteitseisen volgens de Kaderrichtlijn Water.
-Het gebruik van prikkeldraad in de natuur wordt verboden.
-Bestaande natuur wordt versterkt.
-De festivalisering van de natuur wordt gestopt.
-De provincie verzet zich tegen de grootschalige bruinkoolwinning in Duitsland.

Biodiversiteit beschermen
-De provincie stimuleert natuurinclusieve landbouw, het aanleggen van houtwallen en het tijdelijk uit productie nemen van delen landbouwgrond ten behoeve van ecologisch herstel.
-Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu zijn het uitgangspunt bij beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het verlenen van vergunningen.
-Rondom natuurgebieden, zoals rondom de Peel, wordt de intensieve landbouw versneld afgebouwd.
-De doorgeslagen bomenkap, zoals in Schinveld en Brunssum, wordt gestopt. Er komt meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen.
-Recreatie gaat niet ten koste van natuur en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden, zoals fietsen en wandelen.
-Er is meer aandacht voor natuur: de provincie zet in op versterken/aangroeien van bestaande natuurgebieden en houdt daarbij rekening met de Limburgse biodiversiteit en landschapsbescherming. Bijvoorbeeld het overschakelen van maïs naar kruidenrijk grasland.
-De provincie zorgt voor voldoende bescherming van unieke Limburgse plant- en diersoorten zoals de eikelmuis, het vliegend hert, de oehoe, de geelbuikvuurpad, de vuursalamander en de muurhagedis.
-Bevers horen in de Limburgse natuur en leveren een belangrijke bijdrage aan de vergroting van de biodiversiteit. De provincie zorgt ervoor dat hun leefgebieden met elkaar worden verbonden, zodat de dieren kunnen migreren en te grote populaties in kleine gebieden worden voorkomen. De bever wordt niet afgeschoten of anderszins bestreden.

Bijzondere gebieden behouden
Natuurgebieden en groene gebieden bezitten belangrijke kwaliteiten die apart beschermd moeten worden, zoals stilte en duisternis. Het volbouwen van open gebied wordt beëindigd. Er komt betere bescherming van oude natuur: oude bossen zijn onvervangbaar.
-In de omgevingsvisie zijn Bijzondere Provinciale Natuurgebieden, Nationale Parken, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen goed beschermd.
-Stilte in stiltegebieden blijft in stand.
-Het niet-bebouwde gebied blijft daadwerkelijk open.
-Lichtvervuiling in de natuur – bijvoorbeeld door industrie, recreatie, stallen en kassen – wordt aangepakt.
-De verlichting langs provinciale wegen en fietspaden verstoort de natuur zo min mogelijk en houdt rekening met dieren.
-Economische ontwikkelingen in groene gebieden mogen de natuurkwaliteit niet aantasten.
-Natuurlijke landschapselementen als houtwallen en sloten blijven behouden.
-De provincie zorgt voor het behouden van graften, hoogstamboomgaarden en Limburgse hagen.
-De Peel wordt gevrijwaard van verdere achteruitgang door geen nieuwe uitbreidingen van veehouderijen meer toe te staan.

Limburg vergroent
De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om steden en dorpen te vergroenen. Groene steden en dorpen leveren mens en dier veel op: energiebesparing, minder wateroverlast en in de zomer hoeven mensen en dieren niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Groen maakt gezond en gelukkig.
-De leefbaarheid van en het groen in de steden, zoals groene schoolpleinen, tiny forests, voedselbossen en groene speelplaatsen, worden gestimuleerd.
-De provincie steunt dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.
-De provincie vergroent Limburg door initiatieven als “de Eetbare Stad” te stimuleren, evenals het opvangen en gebruiken van regenwater. Zij zorgt daarbij dat haar eigen grond gecertificeerd biologisch is.
1.1.Natuur
De grote verscheidenheid aan flora en fauna maakt het Limburgse landschap tot het mooiste van Nederland. Een groen landschap is een welkome toevoeging voor een gezonde omgeving en draagt bij aan klimaatadaptatie, een opgave waar wat D66 betreft de komende periode hard aan gewerkt moet worden. De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet maar D66 heeft meer ambitie. D66 gaat voor groen!

Met het Natura 2000-netwerk, Programma Aanpak Stikstof en de Limburgse Natuurvisie zijn doelen gesteld ter versterking van de Limburgse natuur en de aanwezige diersoorten. Wat D66 betreft wordt in de volgende coalitieperiode een verdere stap gezet om de Limburgse natuur nog robuuster te maken.
Natuurontwikkeling is niet alleen een zaak voor de buitengebieden. Juist aan de randen van de stad en in de stad zelf ziet D66 kansen voor meer natuur. Daarbij blijft de samenwerking met de waterschappen, grondeigenaren en terrein beherende en andere organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en IVN van groot belang.
D66 wil dat er meer aandacht uitgaat naar het versterken van de biodiversiteit. D66 ziet hiervoor kansen in natuurlijk beheer van bermen, oevers en akkerranden.
D66 wil meer werk maken van het verbinden van grootschalige natuurzones. Hierbij kijken we ook over de grens.
D66 wil dat de provincie ambitieus en creatief is, bijvoorbeeld door inwoners te stimuleren om zelf nieuwe natuur te realiseren.

Veel boeren, bedrijven en burgers hechten waarde aan de natuur en willen graag een bijdrage leveren. D66 vindt dat de provincie in samenwerking met bedrijven, burgers, natuurbeheerders en boeren moet bepalen, hoe beheerplannen in een gebied kunnen worden gerealiseerd.
D66 wil ruimte creëren om particulieren en boeren natuur te laten beheren. De provincie ondersteunt wat D66 betreft burgerinitiatieven voor samenwerking tussen landbouw en omgeving, zoals coöperaties voor natuur en landschapsbeheer of ‘herenboeren’, waar mogelijk.
D66 kiest voor samenwerking met natuurorganisaties en terreinbeheerders voor realisatie en beheer van nieuwe natuur
D66 wil faciliteren dat braakliggende percelen omgevormd worden naar tijdelijke natuur.
D66 wil natuurgebieden, waar dit ecologisch verantwoord is, zoveel mogelijk toegankelijk maken en op een verantwoorde wijze benutten voor recreatie.
D66 wil hierbij ruimte bieden aan private initiatieven die duurzaam gebruik maken van natuur en een deel van de opbrengsten gebruiken voor het beheer van die natuur, om het draagvlak voor natuur ook te laten groeien.

Voor het behoud van de diversiteit aan diersoorten, ondersteunt de provincie wat D66 betreft in eerste instantie de soorten die voor Limburg het meest van belang zijn. Het uitzetten van meer dieren vindt slechts plaats met een goed plan, waarbij de belangen van omwonenden, akkerbouwers en andere diersoorten goed in kaart zijn gebracht. Het beheren van diersoorten is soms noodzakelijk om schade of overlast te voorkomen en het ecologisch evenwicht te herstellen. Hiertoe onderhoudt de provincie goed contact met de Limburgse Faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden.
D66 zet in op het versterken van de biodiversiteit in de Limburgse natuur.VR2 2. Regelmatig worden natuurgebieden gekapt en afgegraven om daar een andere
dan de huidige aanwezige biodiversiteit te genereren. Wat vindt uw partij er van
dat bomen gekapt worden en gebieden worden afgegraven alleen maar voor een
andere "biodiversiteit". (Die toevalligerwijze ook nog gesubsidieerd wordt..).

Ieder project wordt afzonderlijk beoordeeld op de te behalen doelen. Daar staat niets over in ons verkiezingsprogramma, maar persoonlijk vind ik dat er te weinig natuur ‘met rust wordt gelaten’ en de kans krijgt om ook echt oud te worden. De PvdD heeft niet in haar programma opgenomen de natuur te willen resetten. Integendeel, deze korte zin onderaan pagina 10 vat onze visie samen: Bestaande natuur wordt versterkt. Op pagina 11: Er is meer aandacht voor natuur: de provincie zet in op versterken/aangroeien van bestaande natuurgebieden en houdt daarbij rekening met de Limburgse biodiversiteit en landschapsbescherming. Bijvoorbeeld het overschakelen van maïs naar kruidenrijk grasland. In dezelfde lijn past de opmerking hogerop pagina 10: Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt. Tenslotte is het CO2 probleem nu actueel zo urgent dat met het kappen van bomen de CO2 opslag capaciteit nog verder afneemt omdat aanplanten tijd kost om de huidige bomen volledig te kunnen vervangen. Dat vindt D66 Limburg onnodig.


VR3 3. Is uw partij van plan streng toe te zien op tegengaan van ontbossing,
zoals aanbevolen door het Klimaatakkoord?
JA/NEE

Ja, onder voorwaarden, zie ook vraag 2. Ja Ja! JA


VR4 4. Staat uw partij, ondanks de groeiende protesten van burgers, bij voorbaat
vierkant achter kapplannen van provincie of natuurbeheerder?
JA/NEE

Nee, noodzaak moet aangetoond worden. Nee Nee! NEE


VR5 5. Of is uw partij bereid om, in samenspraak met omwonenden, dergelijke plannen
aan te passen? En bossen te laten staan? (dit geldt ook voor bosomvorming).
JA/NEE

Ja, van onderop gedragen, bij noodzaak wel kappen. Ja Ja, maar er worden geen bomen gekapt: hebben intrinsieke waarde en zijn van belang voor CO2 opslag. JA
Maar in Limburg wordt niet op grote schaal bos en bomen gekapt. Wij onderkennen het belang van bomen als CO2 afvangers. Daarom richten D66 Limburg zich vooral op de ontwikkeling van nieuwe natuur. Ook in en dicht bij de stad, omdat het daar ook recreatieve meerwaarde heeft. Concreet staat in ons verkiezingsprogramma:
Wat D66 betreft wordt in de volgende coalitieperiode een verdere stap gezet om de Limburgse natuur nog robuuster te maken.
Natuurontwikkeling is niet alleen een zaak voor de buitengebieden. Juist aan de randen van de stad en in de stad zelf ziet D66 kansen voor meer natuur. Daarbij blijft de samenwerking met de waterschappen, grondeigenaren en terrein beherende en andere organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en IVN van groot belang.
D66 wil dat er meer aandacht uitgaat naar het versterken van de biodiversiteit. D66 ziet hiervoor kansen in natuurlijk beheer van bermen, oevers en akkerranden.
D66 wil meer werk maken van het verbinden van grootschalige natuurzones. Hierbij kijken we ook over de grens.
D66 wil dat de provincie ambitieus en creatief is, bijvoorbeeld door inwoners te stimuleren om zelf nieuwe natuur te realiseren.VR6 6. Zowel planten als vooral volwassen bomen nemen C02 en stikstofverbindingen op
uit de lucht, geven veel zuurstof af en geven verkoeling in de zomer.
(Zie WUR rapport: Het Nederlandse Bos als bron van C02:
http://edepot.wur.nl/423687i.
Naaldbomen filteren zomer en winter fijnstof en zand; in droge zomers gebruiken zij
minder water dan loofbomen en gaan daarmee verdroging tegen; bufferen tevens
tegen wateroverlast en houden water vast. Om de hoeveelheid C02 terug te dringen
zijn bomen en bossen dus broodnodig. (Klimaatakkoord o.a.).
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3: FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pag. 16 linker kolom:
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
weh complete.pdf
Toch worden in ons land in toenemende mate om controversiële redenen in grote
hoeveelheden bossen en bomen gekapt.
VRAAG: Wordt hieraan in uw partij programma aandacht besteed?
JA/NEE
Zo ja; hoe?

Nee
Zoja;hoe?
Nvt.
JA, in ons programma staat dat er de komende vier jaar minstens 10.000 nieuwe bomen worden aangeplant. Ja. “De doorgeslagen bomenkap, zoals in Schinveld en Brunssum, wordt gestopt. Er komt meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen.” De Partij voor de Dieren vindt dat bomen niet zomaar gekapt mogen worden. Tien procent van de monumentale bomen in Nederland blijkt verdwenen in de afgelopen tien jaar. Juist oude bomen vervullen een belangrijke rol in grondwaterbeheer, zuurstofproductie, opname van koolzuurgas, en als leverancier van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. Het is belangrijk dat medewerkers bij gemeenten hiervan op de hoogte zijn, zodat er geen bomen gekapt worden omdat ze 'in de weg' staan, of 'frustrerend zijn' bij de bouw van huizen, kantoren, wegen en andere bouwprojecten. De Partij voor de Dieren vindt bovendien dat de politie meer prioriteit moet geven aan aangiften van illegale kap van bomen en de verstoring van rust- en nestelplaatsen. Deze worden nu door de politie vaak niet behandeld, of alleen pro forma (https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/bomen-20kappen)
JA
En daarmee bedoelen wij dat we misbruik van deze regeling tegengaan. In het verleden heeft ENCI een bosbouwvergunning aangevraagd, niet om bos te gaan beheren, maar omdat ze dan bomen konden kappen voor uitbreiding van hun mergelgroeve. D66 heeft zich hiertegen verzet.VR7 7. Zo ja, bent u bereid om de generieke ontheffing van melding van voorgenomen
veiling in te trekken die grote natuurbeheerders ongestraft en zonder toezicht/
controle hun (n.b. gesubsidieerde) levering aan biomassacentrales toestaat en
daardoor ontbossing tegen te gaan c.q. te voorkomen?
JA/NEE

Nee, aan de ontheffing zitten voorwaarden. Dat hangt van de terreinbeheerder af. Ja. Limburg is de enige provincie die geen extra geld in natuur stopt. Het huidige college vindt dat de natuur zelf zijn broek moet ophouden. Wij willen meer geld voor natuur, zodat Terreinbeherende Organisaties ook niet meer gedwongen worden geld te verdienen aan het kostbare dat ze moeten beschermen.
JA
En daarmee bedoelen wij dat we misbruik van deze regeling tegengaan. In het verleden heeft ENCI een bosbouwvergunning aangevraagd, niet om bos te gaan beheren, maar omdat ze dan bomen konden kappen voor uitbreiding van hun mergelgroeve. D66 heeft zich hiertegen verzet.VR8 8. Biomassacentrales zijn 15% vervuilender dan gas-of kolencentrales:
https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-deqezondheid-schaden-~a3dde011 /
Ook genoemd EASAC rapport vermeldt dat verstoken van bomen als biomassa i.p.v.
het conserveren van bestaand bos als C02 opslag, het Akkoord van Parijs in gevaar
brengt. Hoofdstuk 4: Forestry in EU climate and energy policy 4.1.1 en 4.1.2. Zie
m.n. pag. 21, 2e kolom en pag. 22, 2e
kolOm.(https://easac.eu/fileadmin/PDF s/renorts stalements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf )
VRAAG: Bent u bereid een halt toe te roepen aan de bouw van steeds meer
biomassacentrales en aanlegvergunning in uw provincie hiervoor te weigeren?
JA/NEE

Nee, iedere aanvraag wordt aan de gestelde eisen/voorwaarden getoetst. Wel kan er gedacht worden over aanscherping of verandering van de voorwaarden. JA, als het gaat om projecten waar complete bossen voor worden gekapt. Ja. In ons programma staat hierover (pagina 14): De provincie verleent op geen enkele wijze medewerking aan de bouw van nieuwe kolencentrales, een kerncentrale, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en afvalstoffen van de vee-industrie. JA

Als ze vooral of uitsluitend maagdelijk hout als grondstof gebruiken. We zijn wel vóór benutting van biomassa voor energie, maar dan met de inzet van afval en reststoffen.VR9 9. Bossen en natuurgebieden zijn de laatste veilige plaatsen voor de huidige nog
aanwezige flora en fauna.
VRAAG: Hoe verzekert u, als toezichthoudende instantie, de instandhouding van
de huidige bosoppervlakte van grote eigenaren?

Provinciaal omgevingsplan en boswet. (binnen gemeenten de bestemmingsplannen die provinciaal getoetst worden aan omgevingsplan) Meer investeren in toezicht, maar het ook aantrekkelijker maken om natuur te behouden ( ondersteuning/ subsidie). Door het principieel instellen van een kapverbod. Bij zieke bomen worden eerst alle ander mogelijkheden uitgevoerd; kappen kan alleen de laatste optie zijn. En, zoals onder vraag 7 benoemd, moeten natuurbeheerders niet vanwege economische reden gedwongen zijn bomen te kappen om inkomsten te genereren voor hun beheersfunctie.
De oppervlakte natuur, veelal bos, wordt in Limburg nog flink uitgebreid. D66 Limburg staat hier achter.


VR10 10. VRAAG: Hoe ziet uw partij erop toe dat deze eigenaren voldoen aan de eisen
van de Europese richtlijnen m.b.t. bosbehoud, alsook aan de voorschriften van
EASAC, dat een oud bos en oude bomen die zijn opgegeven als beschermd ook
daadwerkelijk bewaard blijven als beschermde leefomgeving voor vogelsoorten als
spechten en volgens de Wet Natuurbescherming strikt beschermde diersoorten als
bijvoorbeeld das, boommarter, vleermuis?
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3. FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pagina 16, rechter kolom
en
pagina 17 rechter kolom).
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pd

Reguliere wetgeving en reguliere handhaving op natuurwetten door provincie. Zie vraag 9. De PvdD heeft dit probleem al vele geagendeerd en zal dat blijven doen. Wij maken ons hard voor soortrenbescherming. Wij vinden dat er toezicht en adequate handhaving moet zijn, en voorlichting. D66 wil hier om te beginnen aan tegemoet komen door de betreffende Europese richtlijnen goed te bestuderen. De link in uw vraag werkte echter niet. Hierbij het verzoek om ons de betreffende PDF per e-mail te doen toekomen aan hansvanwageningen@d66limburg.nl


VR11 11. In 2016 was sprake van aanleg van 100.000 ha bos op diverse locaties in ons
land: https://www.duurzaambedriifsleven.nl/aari-food/18583/100000-hectarenieuw-bos-teaen-klimaatveranderina
Dit i.v.m. de ontbossing in Nederland die in verhouding gelijk was aan die van de
Amazone: hftps://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbostverhoudingsaewiis-meer-dan-het-amazoneaebied.
(Zie over deze 100.000 ha bos ook het European Academies Science Advisory
Council/EASAC rapport; Hoofdstuk 5. pag. 30, Box 8: Temperateforest policies
(multi-functionality):
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf
VRAAG: Hoeveel ha nieuw bos zou uw partij aanleggen in uw provincie?

De 100.000 ha nieuw bos campagne is op gang gebracht door enkele individuen waarmee ze maatschappelijke en politieke medestanders proberen te krijgen.
In beginsel zijn wij niet voor politiek gestuurd meer bos of meer natuur maar wel voor betere natuur. De aanwezige natuur op peil houden is in dit kader volgens ons van een groter belang dan maar steeds uitbreiden van de oppervlakte. Als er instanties of particulieren zijn die graag bossen aanleggen dan ondersteunenwij die natuurlijk wel, niet direct met geld/subsidiëring maar wel in de vergunningverlening of andere noodzakelijke faciliteiten.
1300 hectare nieuwe natuur icm met 10.000 te planten bomen. Er ligt nog een opgave van het Rijk om 2600 ha. nieuwe natuur voor 2027 te realiseren. Conform de provinciale natuurvisie zou er 250 hectare per jaar nieuwe natuur bij komen. De PvdD vindt deze ambitie te laag. Door de provincie zelf:

2400 hectare nieuwe natuur, voornamelijk bos
900 hectare nieuw in te richten in verband met ruimte voor de rivier de Maas, voornamelijk andere natuur dan bos.

Daarnaast wil D66 Limburg anderen stimuleren om bos en natuur in te richten. Ruwe schatting:
1000 hectare.