ENQUETE NAAR NATUURBELEID VOOR PROVINCIALE STATEN
11 vragen over de natuur naar alle provincies en met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt).
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen.
NOORD-BRABANT
VRAGEN GroenLinks Partij vd dieren D66VR1 1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw
partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

In Brabant liggen prachtige uitgestrekte natuurgebieden die onze provincie karakteriseren. Deze zijn niet alleen onmisbaar voor onze gezondheid en ons welzijn. Ook zijn ze belangrijk voor het vestigings- en woonklimaat. GroenLinks wil meer investeren in onze natuur, zodat de biodiversiteit weer toeneemt en de gezondheid van inwoners in onze dorpen en steden wordt versterkt.
In een druk en bedrijvig Brabant moet de provincie de ruimte geven en voorwaarden stellen voor een soortenrijke, gevarieerde natuur en een aantrekkelijk landschap. Groen waarvan de generaties na ons nog kunnen genieten en profiteren.

GroenLinks ziet de natuur onder grote druk staan. Vlinders, wilde bijen, weidevogels… we zien ze steeds minder. Onze biodiversiteit loopt stevig terug. De groene ruimten worden kleiner door verstedelijking en verstening. Stikstofdeposities tasten bomen en bodem aan, en daarmee het leefgebied van vogels en talloze andere dieren. Door klimaatveranderingen krijgen we te maken met langdurige droogte afgewisseld door steeds hevigere hagel- en regenbuien. Dit terwijl handhaving op natuuraantasting en milieuvervuiling tekortschiet door bezuinigingen en gebrek aan mankracht.
Het weer is grillig tegenwoordig. Regen- en hagelbuien zijn heviger en de droge perioden warmer en langer. Dit zal in de nabije toekomst steeds meer de norm worden. GroenLinks vindt dan ook dat we onze natuur en onze landbouw hierop moeten voorbereiden. Een andere manier van omgaan met water, waarbij landbouw, natuur en inwoners verzekerd zijn én blijven van voldoende schoon water.
Daarom zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de kwantiteit van natuur. Wij willen de verrommeling van het platteland stoppen om de open ruimte en unieke landschappen van Noord-Brabant te behouden. Om de biodiversiteit te vergroten wil GroenLinks zo snel mogelijk het volledige Natuur Netwerk Brabant (NNB) realiseren. En daarnaast investeren in natuur buiten het NNB.

Een schone, vruchtbare bodem is de basis voor een vitale natuur en een gezonde voedselvoorziening. Het slaat voedingsstoffen op, verbetert de bodemstructuur, houdt water vast en helpt dus zowel tegen droogte als wateroverlast. GroenLinks wil de bodem in Brabant verbeteren. Een betere bodem zorgt voor schoner grondwater en een sterker natuurlijk afweersysteem.

De Natura 2000-gebieden worden momenteel onvoldoende beschermd en staan onder druk door forse overschrijding van de stikstofnormen. GroenLinks wil dat de provincie zelf duidelijke regels opstelt, zodat de uitstoot en neerslag van stikstof sneller dalen. De provincie verleent rondom het Natuurnetwerk Brabant (NNB), Natura-2000-gebieden en andere overlastgevoelige gebieden géén vergunningen meer om stikstof uit te stoten. Ongebruikte vergunningen worden binnen twee jaar ingetrokken. Natuur en milieu moeten beter worden beschermd. De natuur wordt robuuster, diverser en klimaatbestendig door meer verbindingen aan te leggen. GroenLinks vindt dat er voor bescherming van schone lucht en water en voor de realisatie van de Ecologische Verbindingszones (EVZ) extra budget moet komen.

GroenLinks wil dat de provincie in de omgevingsvisie vastlegt dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande regionale woon- en werkgebieden optimaal benutten voordat ze gaan bouwen in de groene ruimte. Als aantasting van natuur en landschapswaarden onvermijdelijk is en er geen alternatieven voorhanden zijn, dient vooraf compensatie plaats te vinden.

GroenLinks wil het prachtige Brabantse buitengebied beschermen en een eenduidig beleid voor toezicht en handhaving in de hele provincie. Er moeten meer goede toezichthouders komen die voldoende zijn opgeleid en voorbereid op het belangrijke werk om natuur en milieu te beschermen. Extra handhaving in het buitengebied is noodzakelijk om illegale activiteiten, zoals drugsdumping, mestdumping, stropen en motorcrossen tegen te gaan.

Belangrijk is dat inwoners tijdig en goed weten waar ze aan toe zijn op het moment dat zij plannen willen maken binnen de provincie. En dat we zo samen de rijke natuur in Brabant verder kunnen behouden, herstellen en ontwikkelen. GroenLinks wil in dit kader een actualisatie van de verordening Burgerinitiatief zodat deze verordening meer uitnodigend wordt voor de Brabantse inwoners en daardoor er ook meer gebruik van wordt gemaakt.

Programmapunten Vitale Natuur

1. Noord-Brabant krijgt een Deltaplan Landschap: een visie en uitvoeringsplan die steden, dorpen en natuur met elkaar verbinden via aantrekkelijk klimaatrobuust agrarisch gebied.

2. Bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap, biodiversiteit, lucht, bodem, water en volksgezondheid krijgen een prominente plek in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van Brabant.

3. Bij het beoordelen van ruimtelijke plannen van gemeenten, het samenwerken tussen gemeenten en provincie, en het verdelen van eventuele provinciale steun, kiest de provincie steeds voor zorgvuldig ruimtegebruik waarbij éérst wordt ingezet op het benutten en transformeren van gebieden binnen bestaande bebouwingscontouren, en het verder vollopen van het buitengebied alleen een laatste redmiddel is als het echt niet anders kan.

4. Het Natuurnetwerk Brabant en Nederland worden versneld gerealiseerd. Hier komt meer budget voor.

5. De provincie maakt in samenwerking met waterschappen en gemeenten uiterlijk in 2020 een plan om alle Brabantse beekdalen klimaatrobuust te maken, met een forse versterking van de natuur en landschap en de biologische melkveehouderij om alle Brabantse beekdalen klimaatbestendig en robuust te maken, met meer ruimte voor natte natuur; agrarische activiteit rondom deze beekdalen dient extensief te zijn.

6. Er komt meer toezicht op de beheerplannen Natura2000.

7. Bestaande kleine natuur- en landschapselementen buiten de beschermde natuurgebieden worden beter beschermd.

8. De provincie investeert in het ecologisch en recreatief verbinden van de natuurgebieden in Midden-Brabant tot het Van Gogh Nationaal Park.

9. Wandel- en fietsrecreatie in het buitengebied wordt gestimuleerd. Voor onderhoud en beheer aan de paden komt een sluitende beheervergoeding.

10. Boerenbedrijven aan de randen van natuurgebieden worden gestimuleerd om te schakelen naar biologische en natuurinclusieve landbouw, ook als natuur- en klimaatbuffer.

11. Brabant ontwikkelt een eigen ‘groene gemeentenbeleid’ voor natuurontwikkeling en klimaatrobuustheid met bijbehorende uitvoeringsplannen. Hitteplannen, wateropvang en vergroening van (school)pleinen maken hier deel van uit.

12. Biodiversiteit en de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buitengebied worden verbeterd door in de Omgevingsverordening goede verbetering van landschapskwaliteit te verlangen van de gemeentes. Toezicht en handhaving zijn vereist.

13. Natuur- en landschapsbeheer door boer en inwoner worden gestimuleerd en ondersteund.

14. Groene vrijwilligersorganisaties krijgen extra steun. Natuureducatie wordt gestimuleerd en er blijft steun voor het Natuurmuseum in Tilburg.

15. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan toezicht en handhaving in het buitengebied om illegale praktijken tegen te gaan. Brabant krijgt 10 extra groene toezichthouders (boa’s).

16. Langs de grens met Vlaanderen wordt actief gecontroleerd of agrarische activiteit net over de grens de water- en natuurkwaliteit van Noord-Brabant in gevaar brengt. De provincie brengt hierover actief advies uit aan de Vlaamse overheden.

17. Luchtvervuiling door fijnstof en stikstof wordt beter gemeten en gemonitord in Brabant. Er komen in Brabant op strategische plaatsen langs wegen, steden en in de natuur meetpalen van het RIVM.

18. Drijfjacht en drukjacht wordt verboden. We vergroten de leefgebieden voor diersoorten die schade (kunnen) veroorzaken en zetten in op verdere preventieve maatregelen om verkeersonveiligheid en schade aan gewassen en natuur te voorkomen.

19. De uitstoot van ammoniak, stikstof, methaan en lachgas moet drastisch naar beneden. Geen mestopslag of mestverwerkingsbedrijven pal naast natuurgebieden. Dit is te risicovol. Er wordt streng gehandhaafd.

20. GroenLinks wil dat chemische bestrijdingsmiddelen worden verboden en dat natuurlijke gewasbescherming wordt gestimuleerd.

21. Zo snel mogelijk start het herstel van de zoet-zoutovergangen en de getijdenwerking in de Zuidwestelijke Delta. Het ecologisch herstel moet daarbij voorop staan (en niet economische activiteiten).

22. Er komt beleid om het gehalte organische stof in de natuur- en landbouwbodems van Brabant te verbeteren.

23. De forse opgave om verdroging van de natuur tegen te gaan, wordt versneld aangepakt en uitgebreid. Er moeten buffers worden gecreëerd die de verwachtte verdroging ruim aankunnen. De verdroging van alle natte natuurparels wordt geheel opgelost.

24. Het moratorium op de vergunningen voor boringen naar schaliegas blijft gehandhaafd. GroenLinks is en blijft tegen boringen naar schaliegas in Brabant.

25. De provincie doet er alles aan om de opslag van Belgisch kernafval in kleilagen nabij de Nederlandse grens te verhinderen.

26. Stoken met hout belast onze lucht fors met fijnstof. Dit tast de gezondheid aan. De provincie draagt daarom bij aan de ontwikkeling van beleid voor Brabantse gemeenten dat stoken met hout terugdringt en het meer verantwoord stoken van hout bevordert, en draagt bij aan de uitvoering en handhaving van dit beleid.

27. Vervuilde bodems worden zo snel mogelijk gesaneerd.

28. Bij ontwikkeling van wegen wordt de natuur meegenomen; de Brabantse natuurverbindingen worden volledig afgemaakt (‘ontsnipperopgave’). Bij de ontwikkeling van wegen ook vanaf het begin rekening houden met de aanleg van fietspaden.

29. GroenLinks wil dat de provincie komt met een toekomstbestendig Waterplan met een integrale aanpak, zodat mens, natuur en landbouw verzekerd blijven van voldoende schoon water. Cruciaal daarbinnen is het vasthouden van water op hoge (zand)gronden met een trage afvoer, waardoor langere periodes van droogte kunnen worden opgevangen.

30. GroenLinks blijft zich maximaal inzetten op het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027.

31. GroenLinks streeft naar een verbod op lozing van medicijnresten en hormonen in het water.

32. Voor de landbouwgebieden geldt: functie volgt peil. De provincie stimuleert een natuurlijke landbouw die minder afhankelijk is van kunstmatig lage waterpeilen en sterke watertoevoer. Dit biedt kansen voor andere gewassen, teelten en een meer ecologische bedrijfsvoering.

33. Pal naast natuurgebieden wordt alleen natuurinclusieve landbouw, of zeer extensieve landbouw toegestaan. 34. Actualisatie van de Verordening Burgerinitiatief om zo de inwoners meer mogelijkheden te geven voor inspraak.
1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en behoort alleen al om die reden onze bescherming te krijgen. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en is zij essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Ook voelen we ons stukken gezonder en gelukkiger
met groen om ons heen en leidt een groene omgeving tot minder criminaliteit en agressie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een zeer belangrijke rol in. De Noord-Brabantse natuur en biodiversiteit worden bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar vijftien procent over. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in
het verstedelijkte gebied en de groene woestijn van de intensieve landbouw. Dit is een belangrijke oorzaak van de afname van de biodiversiteit. De vernietiging van de natuur blijft doorgaan en de provincie Noord-Brabant laat de bezuinigingen nadreunen. Op zoek naar het snelle geld wordt bijna altijd gekozen voor het opofferen van natuur aan kortetermijnbelangen zoals asfalt, bouwen en intensieve
recreatie. Schaalvergroting van landbouwpercelen zorgt er maar al te vaak voor dat natuur verdwijnt. Uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, verkeer en de intensieve veehouderij tast daarbij de natuur en de bodem steeds verder aan, net als het gebruik van landbouwgif. De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan
van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Noord-Brabant. Het huidige natuurbeheer moet anders. De provincie moet inzetten op bronbeleid: natuurvervuiling moet worden voorkomen. Dat betekent minder landbouwdieren, geen nieuwe veestallen of wegen in of door natuurgebieden en natuurlijkere waterstanden. Festivals in de natuur verstoren de rust voor mens
én dier en moeten worden teruggedrongen. De natuur die nog over is in Noord-Brabant moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden
zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.

• De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur met alle verbindingszones is in 2023 af.
• De provincie gebruikt haar onteigeningsbevoegdheid om de aankoop van grond voor de realisatie van natuurgebieden te bewerkstelligen.
• Natuurgebieden worden met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund.
• De provincie zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen.
• In de omgevingsvisie beschrijft de provincie een heldere en ambitieuze visie op natuur in 2040 met een goede beschrijving van de huidige staat van de natuur, de gewenste milieukwaliteit en een concreet plan met tijdpad om de ambitie te realiseren.
• Levende flora en fauna zijn goed gemonitord en de gegevens zijn openbaar toegankelijk.
• Waterstanden gaan omhoog om (veen)bodemdaling te stoppen en natuurwaarden te beschermen.
• De wateren in Noord-Brabant voldoen zo spoedig mogelijk aan de kwaliteitseisen volgens de Kaderrichtlijn Water.
• Het gebruik van prikkeldraad in de natuur wordt verboden.
• Bestaande natuur wordt versterkt.
• De festivalisering van de natuur wordt gestopt.
• Het Natuurnetwerk Brabant met alle verbindingszones is in 2027 af.
• De provincie stuurt op agrarisch natuurbeheer zoals in de Hilver.
• Er komt een einde aan de consessie voor waterwinning op de Brabantse Wal.
• Herstelmaatregelen in de natuur mogen niet worden beloond met meer mogelijkheden om veehouderijen uit te breiden.

De biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de intensieve landbouw. Gifgebruik en andere milieuvervuiling vernielen de natuur en worden daarom hard aangepakt. Bestaande leefgebieden worden beschermd en waar nodig hersteld. Insecten als bijen zijn onmisbaar voor de natuur maar ook voor de bevruchting van landbouwgewassen.
• Gebruik van (landbouw)gif, kunstmest en drijfmest in en om de natuur wordt gestopt.
• Waterwinning wordt ondergeschikt gemaakt aan de ecologische eisen van het gebied.
• Wegbermen van provinciale wegen zijn ecologisch beheerd en ingericht, met speciale aandacht voor de bijen en andere insecten.
• De provincie stimuleert natuurinclusieve landbouw, het aanleggen van houtwallen en het tijdelijk uit productie nemen van delen landbouwgrond ten behoeve van ecologisch herstel.
• Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu zijn het uitgangspunt bij beheerplannen
voor de Natura 2000-gebieden en het verlenen van vergunningen.
• Rondom natuurgebieden wordt de intensieve landbouw versneld afgebouwd.
• Elke toename van stikstofvervuiling is verboden.
• De doorgeslagen bomenkap, zoals het besluit om dertig bomen te kappen in het Van Zwietenpark in ‘s-Hertogenbosch (september 2018) wordt gestopt. De Troeteleik in Ulvenhout (nationale boom van het jaar 2018) blijft behouden. Er komt meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen.
• Recreatie gaat niet ten koste van natuur en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden, zoals fietsen en wandelen.
• Vliegen met drones in natuurgebieden wordt niet toegestaan omdat het verstorend is.
• De natuurtoets wordt met terugwerkende kracht uitgevoerd voor (bedrijfs)activiteiten die geen deugdelijke vergunning hebben.

Natuurgebieden en groene gebieden bezitten belangrijke kwaliteiten die apart beschermd moeten worden, zoals stilte en duisternis. Het volbouwen van open gebied wordt beëindigd. Er komt betere bescherming van oude natuur: oude bossen zijn onvervangbaar.
• In de omgevingsvisie zijn Bijzondere Provinciale Natuurgebieden, Nationale Parken, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen goed beschermd.
• Stilte in stiltegebieden blijft in stand.
• Het niet-bebouwde gebied blijft daadwerkelijk open.
• Lichtvervuiling in de natuur – bijvoorbeeld door industrie, recreatie, stallen en kassen – wordt aangepakt.
• De verlichting langs provinciale wegen en fietspaden verstoort de natuur zo min mogelijk en houdt rekening met dieren.
• Economische ontwikkelingen in groene gebieden mogen de natuurkwaliteit niet aantasten.
• Natuurlijke landschapselementen als houtwallen en sloten blijven behouden.
• De provincie ondersteunt structureel de vier Nationale Parken: de Biesbosch, de
Zoom-Kalmthoutse Heide, De Groote Peel en de Loonse en Drunense Duinen en zorgt voor controle op illegale activiteiten in deze nationale parken.
• De provincie staat geen permanente bewoning van recreatiewoningen in de natuur toe, zoals in park Stille Wille en parc Patersven.

Noord-Brabant vergroent
De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om steden en dorpen te vergroenen. Groene steden en dorpen leveren mens en dier veel op: energiebesparing, minder wateroverlast en in de zomer hoeven mensen en dieren niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Groen maakt gezond en gelukkig.
• De leefbaarheid van en het groen in de steden, zoals groene schoolpleinen, tiny forests, voedselbossen en groene speelplaatsen, worden gestimuleerd.
• De provincie steunt dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.
D66 wil:
1. Blijven inzetten op natuurontwikkeling ook in en rond de steden.
2. De creatieve en kunstsector betrekken bij de ontwikkeling van de landschappen.
3. Met voorrang afval- en drugsdumping aanpakken.
4. Versneld terugdringen van uitstoot van stikstof door industrie, verkeer en landbouw.
5. Verbetering organische stofgehalte in de bodem.
6. Intensivering van het ecologisch bermbeheer om het insectenbestand te verbeteren.
7. Natuur-inclusief bouwen en boeren.
8. Meer groen, onder meer ter verzachting van de gevolgen van de opwarming van de aarde.
VR2 2. Regelmatig worden natuurgebieden gekapt en afgegraven om daar een andere
dan de huidige aanwezige biodiversiteit te genereren. Wat vindt uw partij er van
dat bomen gekapt worden en gebieden worden afgegraven alleen maar voor een
andere "biodiversiteit". (Die toevalligerwijze ook nog gesubsidieerd wordt..).

Het ligt er helemaal aan waar en hoe het gebeurt. We zijn tegenstander van het grootschalig machinaal kappen en afgraven van natuur. Zijn zeer kritisch op het (meermaals) afgraven en plaggen van de natuurbodems om de stikstofrijke toplaag weg te halen. Het is zoveel beter (en zo hard nodig) om aan de ‘stikstofkraan’ te draaien en emissies van industrie, wegen en veehouderijen (sterk) terug te dringen! Maar er zijn gebieden denkbaar waar boomkap in combinatie met vernatting kan bijdragen aan herstel van landschap en leefgebieden. Het is dus maatwerk. De Partij voor de Dieren vindt het niet wenselijk om bestaande natuur en habitats te vernietigen, ook niet wanneer daar natuur voor terug kan komen die aan een bepaalde doelstelling tegemoet komt. Wij begrijpen dat de provincies en het Rijk gehouden zijn aan bepaalde instandhoudingsdoelstellingen te voldoen die zijn geïmplementeerd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn en hier hebben wij niets op tegen. Wel wensen we dat deze gebieden worden aangewezen en beheerd buiten bestaande natuurgebieden. Elke vorm van natuur is waardevol. D66 wil dat de aanleg van nieuwe natuur zodanig gebeurt dat het leidt tot meer biodiversiteit en meer insecten.VR3 3. Is uw partij van plan streng toe te zien op tegengaan van ontbossing,
zoals aanbevolen door het Klimaatakkoord?
JA/NEE

JA natuurlijk JA JAVR4 4. Staat uw partij, ondanks de groeiende protesten van burgers, bij voorbaat
vierkant achter kapplannen van provincie of natuurbeheerder?
JA/NEE

ligt aan de plek, ecologische en landschappelijke noodzaak en de methode
NEE NEEVR5 5. Of is uw partij bereid om, in samenspraak met omwonenden, dergelijke plannen
aan te passen? En bossen te laten staan? (dit geldt ook voor bosomvorming).
JA/NEE

ligt aan de plek, ecologische en landschappelijke noodzaak en de methode JA JAVR6 6. Zowel planten als vooral volwassen bomen nemen C02 en stikstofverbindingen op
uit de lucht, geven veel zuurstof af en geven verkoeling in de zomer.
(Zie WUR rapport: Het Nederlandse Bos als bron van C02:
http://edepot.wur.nl/423687i.
Naaldbomen filteren zomer en winter fijnstof en zand; in droge zomers gebruiken zij
minder water dan loofbomen en gaan daarmee verdroging tegen; bufferen tevens
tegen wateroverlast en houden water vast. Om de hoeveelheid C02 terug te dringen
zijn bomen en bossen dus broodnodig. (Klimaatakkoord o.a.).
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3: FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pag. 16 linker kolom:
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
weh complete.pdf
Toch worden in ons land in toenemende mate om controversiële redenen in grote
hoeveelheden bossen en bomen gekapt.
VRAAG: Wordt hieraan in uw partij programma aandacht besteed?
JA/NEE
Zo ja; hoe?

JA Programmapunt 4.7 : geen bomenkap bij provinciale wegen. Recent kregen we in Provinciale Staten een meerderheid achter de motie ‘Bomen zijn de oplossing’: https://brabant.groenlinks.nl/nieuws/bomen-zijn-de-oplossing JA
Zo ja; hoe?

Zie ons verkiezingsprogramma en initiatiefvoorstel ‘Voor elke Brabander een boom’.
JA We moeten onze leefomgeving aanpassen aan het veranderde klimaat. Meer bomen betekent meer opname van water in de bodem, lokaal minder extreme temperaturen (hittestress) en een beter leefklimaat dan in een versteende omgeving.VR7 7. Zo ja, bent u bereid om de generieke ontheffing van melding van voorgenomen
veiling in te trekken die grote natuurbeheerders ongestraft en zonder toezicht/
controle hun (n.b. gesubsidieerde) levering aan biomassacentrales toestaat en
daardoor ontbossing tegen te gaan c.q. te voorkomen?
JA/NEE

dit is te generiek gesteld. Overigens delen we de grote zorgen over het beleid van Staatsbosbeheer. JA! NEEVR8 8. Biomassacentrales zijn 15% vervuilender dan gas-of kolencentrales:
https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-deqezondheid-schaden-~a3dde011 /
Ook genoemd EASAC rapport vermeldt dat verstoken van bomen als biomassa i.p.v.
het conserveren van bestaand bos als C02 opslag, het Akkoord van Parijs in gevaar
brengt. Hoofdstuk 4: Forestry in EU climate and energy policy 4.1.1 en 4.1.2. Zie
m.n. pag. 21, 2e kolom en pag. 22, 2e
kolOm.(https://easac.eu/fileadmin/PDF s/renorts stalements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf )
VRAAG: Bent u bereid een halt toe te roepen aan de bouw van steeds meer
biomassacentrales en aanlegvergunning in uw provincie hiervoor te weigeren?
JA/NEE

we zijn er kritisch op. Zeker op grootschalige centrales, denk aan de idiote bijstook uit Canada geïmporteerde biomassa voor de Amercentrale. Binnen de totale energiemix moeten we goed kijken naar nut en noodzaak van biomassa. Zie ook deze Statenvragen: https://brabant.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-bos-niet-als-biobrandstof JA NEEVR9 9. Bossen en natuurgebieden zijn de laatste veilige plaatsen voor de huidige nog
aanwezige flora en fauna.
VRAAG: Hoe verzekert u, als toezichthoudende instantie, de instandhouding van
de huidige bosoppervlakte van grote eigenaren?

We hebben als provincie een actieve natuurbeschermingsplicht. Vanuit onze VTH-taken moeten we hierop toezien en ons beleid moet hierop gericht zijn. Door bezuinigingen vanuit het Rijk en de provincies, maken terreinbeherende organisaties veelal de keuze tot massale kap en verkoop van hun hout. Met de juiste financiële en beleidsmatige ondersteuning kunnen de terreinbeherende organisaties, al dan niet vrijwillig, worden bewogen om andere keuzes te maken waardoor de huidige bosoppervlakte blijft bestaan. Overigens gaan ook veel agrariërs tegenwoordig over tot de kap van bomen op hun percelen, omdat de subsidieregelingen die in de jaren 80-90 met hen zijn overeengekomen om de bomen te laten staan, massaal aan het aflopen zijn. Noord-Brabant heeft van alle provincies de grootste opgave voor het realiseren van het natuurnetwerk. Daarbij wil D66 dat dit netwerk betsaat uit grote robuuste eenheden van hoge kwaliteit en dat het uitnodigt om van te genieten. Maatregelen die hieraan bijgragen konden en kunnen altijd op steun van D66 rekenen. We willen dat natuurgebieden, die nu nog versnipperd zijn, worden verbonden tot een robuust natuurnetwerk. Daarbij rekent D66 op samenwerking met grondeigenaren en terreinbeheerders.VR10 10. VRAAG: Hoe ziet uw partij erop toe dat deze eigenaren voldoen aan de eisen
van de Europese richtlijnen m.b.t. bosbehoud, alsook aan de voorschriften van
EASAC, dat een oud bos en oude bomen die zijn opgegeven als beschermd ook
daadwerkelijk bewaard blijven als beschermde leefomgeving voor vogelsoorten als
spechten en volgens de Wet Natuurbescherming strikt beschermde diersoorten als
bijvoorbeeld das, boommarter, vleermuis?
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3. FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pagina 16, rechter kolom
en
pagina 17 rechter kolom).
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pd

Die zaken vallen onder de provinciale opdracht vanuit de Wet Natuurbescherming aan de Brabantse Omgevingsdiensten (gemeenschappelijke regeling met de gemeenten). Met zwaardere bescherming, strengere controles en een melding aan de voorkant van het proces zodat daadwerkelijk aan de voorschriften kan worden voldaan, in plaats van het al dan niet toekennen van een ‘herplantplicht’ van onvervangbare bomen. D66 wil onze bestaande natuur goed beschermen en beheren. Hierbij moet de provincie goed samenwerken met grondeigenaren en terreinbeheerders. D66 vindt toezicht en handhaving in de Brabantse natuurgebieden van groot belang.VR11 11. In 2016 was sprake van aanleg van 100.000 ha bos op diverse locaties in ons
land: https://www.duurzaambedriifsleven.nl/aari-food/18583/100000-hectarenieuw-bos-teaen-klimaatveranderina
Dit i.v.m. de ontbossing in Nederland die in verhouding gelijk was aan die van de
Amazone: hftps://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbostverhoudingsaewiis-meer-dan-het-amazoneaebied.
(Zie over deze 100.000 ha bos ook het European Academies Science Advisory
Council/EASAC rapport; Hoofdstuk 5. pag. 30, Box 8: Temperateforest policies
(multi-functionality):
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf
VRAAG: Hoeveel ha nieuw bos zou uw partij aanleggen in uw provincie?

Veel nieuwe natuur, goede leefgebieden, robuuste netwerkingen, meer verbindingen… het staat in het verkiezingsprogramma (zie hierboven) en we pleiten er al jaren, met groeiend succes, voor in onze Staten.

Zie ook hier: https://brabant.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-zet-natuur-op-de-provinciale-agenda
Onderaan tabel 1 zijn voorbeelden te vinden van het aantal inwoners, het aantal bomen en de geschatte hoeveelheid bos over 20 jaar als het initiatiefvoorstel doorgang vindt. Er van uitgaande dat voor elke Brabander een boom wordt geteeld is er over ongeveer 20 jaar 309 ha (2.513.000 + 577.060) 309 hectares extra aan bos.

Onderaan tabel 1 zijn voorbeelden te vinden van het aantal inwoners, het aantal bomen en de geschatte hoeveelheid bos over 20 jaar als het initiatiefvoorstel doorgang vindt. Er van uitgaande dat voor elke Brabander een boom wordt geteeld is er over ongeveer 20 jaar 309 ha (2.513.000 + 577.060) 309 hectares extra aan bos.

Onderaan tabel 1 zijn voorbeelden te vinden van het aantal inwoners, het aantal bomen en de geschatte hoeveelheid bos over 20 jaar als het initiatiefvoorstel doorgang vindt. Er van uitgaande dat voor elke Brabander een boom wordt geteeld is er over ongeveer 20 jaar 309 ha (2.513.000 + 577.060) 309 hectares extra aan bos.

D66 wil het Brabants natuurnetwerk voltooien en de kwaliteit vergroten. Samen met de Manifestpartijen, de Brabantse Steden en het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil D66 ruim 6.500 hectare nieuwe natuur en 700 kilometer ecologische verbindingszones realiseren.