ENQUETE NAAR NATUURBELEID VOOR PROVINCIALE STATEN
11 vragen over de natuur naar alle provincies en met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt).
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen.
OVERIJSSEL
VRAGEN VVD 50Plus D66VR1 1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw
partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

Daar staat helaas niet zoveel in over natuur, alleen iets voor bescherming van weidevogels. Niettemin zet ik mij als woordvoerder natuur hard in voor de Overijsselse natuur
Zie ons verkiezingsprogramma https://www.50plusoverijssel.nl/2013-03-22-23-36-23 blz 12
D66 koestert natuur en we hebben vele maatregelen opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Onder andere: versterken biodiversiteit en weide- akkervogels; kringlooplandbouw, bodemleven; vergroenen van stedelijk gebied / schoolpleinen.
D66 wil natuurgebieden aan elkaar verbinden en ruimere bufferzones om
natuurgebieden en aanplant van meer bomen.
VR2 2. Regelmatig worden natuurgebieden gekapt en afgegraven om daar een andere
dan de huidige aanwezige biodiversiteit te genereren. Wat vindt uw partij er van
dat bomen gekapt worden en gebieden worden afgegraven alleen maar voor een
andere "biodiversiteit". (Die toevalligerwijze ook nog gesubsidieerd wordt..).

Dat hangt er vanaf. Ik ben van mening dat we ons eenzijdig richten op schrale natuur (heide, blauwgraslanden en veen) door het afgraven van de cultuurgrond en veel te weinig aandacht schenken aan boerennatuur, met als gevolg dat het boerenlandschap door de intensivering de rijke biodiversiteit geheel heeft kwijtgeraakt. Daar hebben wij moeite mee. Dit speelt m.n. op de Sallandse heuvelrug om een betere leefomgeving voor de Korhoen te realiseren. Wij staan in nauw overleg met de actiegroepen daar. Kap van bomen kan nodig zijn om andere doelen in dat gebied te realiseren. Bijvoorbeeld vernatting van heide. We vinden het onlogisch dat er geen herplantplicht bestaat als in het kader van PAS maatregelen bomen moeten worden gekapt. D66 zet zich in om dat wel geregeld te krijgen.VR3 3. Is uw partij van plan streng toe te zien op tegengaan van ontbossing,
zoals aanbevolen door het Klimaatakkoord?
JA/NEE

Het bosareaal is de laatste decennia afgenomen en zal weer toe moeten nemen. Daarnaast moeten we ons wel realiseren dat niet alle huidige bos evenveel kwaliteit heeft (ecologisch en voor CO2 opname). We zouden al veel kunnen winnen door het bestaande bossen te optimaliseren voor de klimaatopgave.
Nee er is nog geen klimaatakkoord, slechts een klimaatwet. Eerst willen we de consequenties scherp hebben. JAVR4 4. Staat uw partij, ondanks de groeiende protesten van burgers, bij voorbaat
vierkant achter kapplannen van provincie of natuurbeheerder?
JA/NEE

Ik sta wel achter de kapplannen van bos op de Sallandse heuvelrug, omdat dit meer overlevingskansen voor de korhoen geeft. Het gaat bovendien om laagwaardig bos, opslag van grove den. Deze groeien langzaam en leveren nauwelijks bruikbaar zaaghout, derhalve is de CO2 opname gering. Ik heb in de commissie wel de suggestie gedaan dat SBB de andere bossen op de Sallandse heuvelrug gaat omvormen tot bossen met meer CO2 opname, waardoor het erlies van het gekapte deel kan worden gecompenseerd. Zover ik weet zijn er geen concrete kapplannen. Echter bij ons staan de inwoners voorop. We zullen dus goed luisteren naar de inwoners, mochten deze plannen voorbij komen. NEE, we zijn en blijven kritisch en laten ons goed voorlichten over nut en noodzaak en alternatieven. Als het alles overwegend wel nodig is, voor dat specifieke gebied dan zetten we in op elders herplanten van bomen.VR5 5. Of is uw partij bereid om, in samenspraak met omwonenden, dergelijke plannen
aan te passen? En bossen te laten staan? (dit geldt ook voor bosomvorming).
JA/NEE

Zoals gezegd, het gaat niet alleen om kwantiteit maar ook om kwaliteit. We kunnen nog heel veel doen om het huidige bos te optimaliseren tot een echt klimaatbos. Ja JA, maar niet alles kan. We vinden dialoog van groot belang en actieve communicatie met omwonenden, natuurorganisaties en provincie. We zien dat dit veel onrust kan weg nemen maar ook dat inwoners dan tijdig en gemotiveerd eventueel zienswijzen indienen die we als provinciale staten dan ook betrekken bij onze meningsvorming.VR6 6. Zowel planten als vooral volwassen bomen nemen C02 en stikstofverbindingen op
uit de lucht, geven veel zuurstof af en geven verkoeling in de zomer.
(Zie WUR rapport: Het Nederlandse Bos als bron van C02:
http://edepot.wur.nl/423687i.
Naaldbomen filteren zomer en winter fijnstof en zand; in droge zomers gebruiken zij
minder water dan loofbomen en gaan daarmee verdroging tegen; bufferen tevens
tegen wateroverlast en houden water vast. Om de hoeveelheid C02 terug te dringen
zijn bomen en bossen dus broodnodig. (Klimaatakkoord o.a.).
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3: FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pag. 16 linker kolom:
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
weh complete.pdf
Toch worden in ons land in toenemende mate om controversiƫle redenen in grote
hoeveelheden bossen en bomen gekapt.
VRAAG: Wordt hieraan in uw partij programma aandacht besteed?
JA/NEE
Zo ja; hoe?

Nee niet in ons programma, maar ik ben het grondig ermee eens dat snelgroeiend naaldhout dat tevens mooi zaaghout kan leveren optimaal geschikt is om zoveel mogelijk CO2 uit de lucht te halen en dat steek ik niet onder stoelen en banken. Nee niet zoals u stelt. Verdere info via ons verkiezingsprogramma. JA. D66 heeft recent in de Staten van Overijssel een motie aangenomen gekregen waarin we onderzoek / actieplan tot planten van 1.1. miljoen extra bomen in Overijssel realiseren. De provincie is dit nu aan het uitzoeken. In ons verkiezingsprogramma hebben we dit opgenomen. D66 wil 1.1. miljoen extra bomen planten. (Dat is het aantal inwoners in Overijssel: voor elke inwoner een extra boom!).Zie website D66Overijssel onder Nieuwsberichten.VR7 7. Zo ja, bent u bereid om de generieke ontheffing van melding van voorgenomen
veiling in te trekken die grote natuurbeheerders ongestraft en zonder toezicht/
controle hun (n.b. gesubsidieerde) levering aan biomassacentrales toestaat en
daardoor ontbossing tegen te gaan c.q. te voorkomen?
JA/NEE

Het hangt er nog maar vanaf hoe en waar de vellingen worden verricht. Er wordt in Nederland minder gekapt dan er bijgroeit. Dat is al jarenlang het geval. Dat kwam omdat er nauwelijks rendable afzet was. Nu zijn er nieuwe afzetkanalen bijgekomen zoals biomassa. Vergeet niet dat het resthout (waarvan houtsnippers worden gemaakt) anders in het bos zouden blijven liggen en ook CO2 zouden uitstoten, maar dan zou de warmte niet gebruikt worden voor energieopwekking. Ja indien nodig Dat is niet met ja of nee te beantwoorden. D66 zet in op herplantplicht. Ook voor natuurorganisaties als er om PAS redenen bos gekapt moet worden. Boskap voor houtverwerking en snippers naar centrales vinden we een normaal bedrijfsmodel.VR8 8. Biomassacentrales zijn 15% vervuilender dan gas-of kolencentrales:
https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-deqezondheid-schaden-~a3dde011 /
Ook genoemd EASAC rapport vermeldt dat verstoken van bomen als biomassa i.p.v.
het conserveren van bestaand bos als C02 opslag, het Akkoord van Parijs in gevaar
brengt. Hoofdstuk 4: Forestry in EU climate and energy policy 4.1.1 en 4.1.2. Zie
m.n. pag. 21, 2e kolom en pag. 22, 2e
kolOm.(https://easac.eu/fileadmin/PDF s/renorts stalements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf )
VRAAG: Bent u bereid een halt toe te roepen aan de bouw van steeds meer
biomassacentrales en aanlegvergunning in uw provincie hiervoor te weigeren?
JA/NEE

Tegen kleine centrales die alleen lokaal hout gebruiken heb ik niets, bij degrote kun je vraagtekens zetten. Nee, er is meer biomassa dan van te vellen bomen alleen. NEE
De inzet van Biomassa levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Het gaat altijd om gecertificeerd hout dat wordt gebruikt, danwel afval en mest. Zowel hout, afval als mest wordt verwaard tot biogas dat vervolgens aan het net wordt toegevoegd.
VR9 9. Bossen en natuurgebieden zijn de laatste veilige plaatsen voor de huidige nog
aanwezige flora en fauna.
VRAAG: Hoe verzekert u, als toezichthoudende instantie, de instandhouding van
de huidige bosoppervlakte van grote eigenaren?

Dat gaat via de Omgevingsverordening en toezichthoudende ambtenaren. Door toezicht te houden en goede afspraken met de beheerders te maken. Door toezichthoudende instanties en de groene BOAs, door de boswet / natuurbeleid van de provincie Overijssel en door nauwe afstemming tussen alle partijen.VR10 10. VRAAG: Hoe ziet uw partij erop toe dat deze eigenaren voldoen aan de eisen
van de Europese richtlijnen m.b.t. bosbehoud, alsook aan de voorschriften van
EASAC, dat een oud bos en oude bomen die zijn opgegeven als beschermd ook
daadwerkelijk bewaard blijven als beschermde leefomgeving voor vogelsoorten als
spechten en volgens de Wet Natuurbescherming strikt beschermde diersoorten als
bijvoorbeeld das, boommarter, vleermuis?
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3. FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pagina 16, rechter kolom
en
pagina 17 rechter kolom).
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pd

Voor oude bomen bij terreinbeherende instanties en landgoederen ben ik niet zo bang, wel voor houtwallen en andere oude bomen in het agraische cultuurlandschap Niet tenminste op dit moment niet. Door toezichthoudende instanties en de groene BOAs, door de boswet / natuurbeleid van de provincie Overijssel en door nauwe afstemming tussen alle partijen.VR11 11. In 2016 was sprake van aanleg van 100.000 ha bos op diverse locaties in ons
land: https://www.duurzaambedriifsleven.nl/aari-food/18583/100000-hectarenieuw-bos-teaen-klimaatveranderina
Dit i.v.m. de ontbossing in Nederland die in verhouding gelijk was aan die van de
Amazone: hftps://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbostverhoudingsaewiis-meer-dan-het-amazoneaebied.
(Zie over deze 100.000 ha bos ook het European Academies Science Advisory
Council/EASAC rapport; Hoofdstuk 5. pag. 30, Box 8: Temperateforest policies
(multi-functionality):
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf
VRAAG: Hoeveel ha nieuw bos zou uw partij aanleggen in uw provincie?

Er staat een enorme druk op de ruimte in het buitengebied door de landbouw,stadsuitbreiding en andere functies. Dus we moeten beginnen met het bestaande bos te optimaliseren. Maar je zou van het grote areaal dat voor schrale natuur in het kader van Natura 2000 wordt bestemd best een groter deel met bos kunnen inrichten. Maar ik zou ook graag meer natte weiden voor wwiedevogels, graanakkers, houtwallen, en bloemstroken hebben in het boerenland en niet allen aar bomen. Daar staat op dit moment niets over in ons programma. Verder wil ik zeker niets beloven wat we niet waar kunnen maken. Het goede nieuws is dat we in de Staten verschillende moties betreffende het planten van bomen en het aanleggen van groen, o.a. bij scholen hebben ondersteund en/of (mede) ingediend. D66 wil 1.1. miljoen bomen in Overijssel extra planten. Dat is naar schatting ruim 1000 ha. Natuurlijk willen dit ook in stedelijk gebied t.b.v. klimaat realiseren en niet alleen in bos.
D66 omarmt het klimaatplan waarin een opgave is opgenomen voor het aanplanten van meer bos. Bij vaststelling van dit plan zal ook D66 zich inzetten om dat in Overijssel te realiseren.