ENQUETE NAAR NATUURBELEID VOOR PROVINCIALE STATEN
11 vragen over de natuur naar alle provincies en met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt).
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen.
ZEELAND
VRAGEN PvdA GroenLinks SPVR1 1. Ons land heeft relatief nog maar weinig natuurgebied over. Wat staat er in uw
partijprogramma vermeld over zorg/ bescherming van onze natuur en bossen?

Citaat uit het Zeeuwse PvdA-verkiezingsprogramma (pag. 15):
‘De PvdA wil dat de Boom voor Boom regeling wordt uitgevoerd binnen de gestelde
termijn van 2 jaar, waarbij ervan wordt uitgegaan, dat terug-plant op dezelfde locatie
natuur is een van onze 3 speerpunten (en bomen komen in alle 3 terug) > klimaat & energie, leefbaarheid en natuur&milieu. De SP streeft naar een economisch gezonde, sociale, duurzame en groene provincie, waarin iedereen gelijke kansen krijgt.
De SP zet in op handhaving van de kwaliteiten van landschap en natuur, en voor een gezonde leefomgeving.
1.4 Behoud van waardevol Zeeuws landschap. We gaan voor de bescherming van waardevol Zeeuws landschap, het zicht daarop, en de beleving daarvan door iedereen, inwoners en toeristen. De SP blijft zich daar sterk voor maken, zoals in 2016 verwoord in de nota van de Statenfractie ‘De Zeeuwse Kust is voor Iedereen’. Deze is gepubliceerd
op: zeeland.sp.nl/sites/zeeland.sp.nl/files/attachments/ sp_onderzoek_de_kust_is_voor_iederee n.pdf
1.8 De SP ijvert ervoor dat de leefbaarheid van de provincie wordt versterkt, met inbegrip van de voorzieningen van regio ́s, de waarden van natuur en landschap. Immers, die herbergen ieder afzonderlijk voorzieningen en waarden die bijdragen aan de kwaliteit en de eigenheid van de provincie als geheel.
2.6 De SP ziet ook de zorg voor het platteland en de natuur als voorwaarde voor een goede leefbaarheid. Het ruimtelijk beleid kan bij dit alles een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld voor het herbestemmen landschappelijk erfgoed.
3.8 Voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een groene provincie als Zeeland is van belang dat er wordt geïnvesteerd in biologische landbouw, zodat in harmonie met landschap en milieu wordt geboerd. Innovaties in de biologische landbouw moeten gestimuleerd worden. Hierbij valt te denken aan het subsidiëren van proefprojecten en het actief bevorderen van kennisuitwisseling. Boeren die (deels) over willen schakelen op biologische landbouw of veehouderij worden hierin ondersteund.

Zeeland is uniek als kustprovincie en heeft bijzondere landschappelijke en ecologische waarden. De Zeeuwse kust wordt erg gewaardeerd door bewoners en bezoekers, is rijk aan flora
en fauna, staat in de top 10 van internationale vogelgebieden en is aangewezen als Natura- 2000- gebied. Daarmee is het een van de belangrijkste natuurgebieden van ons land. Sinds enkele jaren vindt langs de kust steeds meer recreatieve bebouwing plaats. Nu de Kustvisie tot een zekere bescherming heeft geleid van het gebied direct langs de Noordzee, bedreigt de bouwwoede ook de Deltawateren, een gebied met meerdere ecosystemen: rivierarmen en estuaria, slikken en schorren, dijken en vliedbergen, vronen en inlagen.
Het Zeeuws platteland bestaat in hoofdzaak uit landbouw- en natuurgebieden. Landbouw is in eerste instantie van belang voor de voedselvoorziening. Het platteland is evenzeer van belang voor de beleving van de natuur, het landschap en de eigenheid van Zeeland. De SP ziet dat niet als tegenstrijdig, maar vindt dat landbouw, landschap en natuur een mooie, harmonische eenheid kunnen en behoren te zijn. Dat kan door in te zetten op biologische landbouw, kleinschalige land- bouw en biodiversiteit.
Vooruitlopend op de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt, zwelt de discussie aan over de ruimte die wel of niet moet worden gegeven aan ontwikkelingen die leefomgeving, land- schap en natuur kunnen bedreigen. De SP zal zich daarbij blijven inzetten voor handhaving van de kwaliteiten van landschap en natuur, en voor een gezonde leefomgeving.
4.1 De SP kiest waar nodig en mogelijk voor behoud en bescherming van open landschap, landbouwgrond en natuur boven andere belangen als stads- of dorpsuitbreiding, uitbreiding van industrie- of bedrijventerreinen of uitbreiding van recreatieterreinen. Plannen in die sfeer behoren zo veel mogelijk te worden gerealiseerd door inbreiding in bestaande bebouwde of concentratiegebieden. Onze visie is dat de provincie hier de regie moet blijven houden.
4.1 .
4.19 Landbouw moet de bodem en de soortenrijkdom niet uitputten, maar er op gericht zijn deze juist te verrijken. We moeten terug naar een kleinschaliger landbouw met heggen en bomen, om te voorkomen dat er steeds meer diersoorten en plantensoorten verdwijnen die voorheen in landbouwgebieden voorkwamen.
VR2 2. Regelmatig worden natuurgebieden gekapt en afgegraven om daar een andere
dan de huidige aanwezige biodiversiteit te genereren. Wat vindt uw partij er van
dat bomen gekapt worden en gebieden worden afgegraven alleen maar voor een
andere "biodiversiteit". (Die toevalligerwijze ook nog gesubsidieerd wordt..).

De PvdA vindt dat het vervangen van het ene type natuur door een ander alleen kan plaatsvinden als er een gedegen analyse van de ecologische en landschappelijke effecten heeft plaatsgehad en de meerwaarde voor internationaal bedreigde soorten en habitats nadrukkelijk is aangetoond. In dergelijke situaties is uiteraard ook de ‘Boom voor Boom-regeling’ van toepassing. Vragenlijst o.i. erg gericht op Oost-Nederland/hoog Nederland. Afgraven vindt in Zld niet plaats. (We hebben sowieso weinig bos) Wel veel bomenkap. Antwoord op vraag 2: bomenkap vindt vooral plaats langs wegen en wateren. Uit veiligheidsoverwegingen zegt men. Vaak ook onderhoud (kostenbesparend). Er geldt terugplant verplichting. Maar niet 1 op 1. GroenLinks wil dat minimaal! En zet verder in op een verdubbeling van het totaal aantal bomen in Zeeland.
4.20 In het belang van de biodiversiteit vindt de SP dat Zeeland een actief bij- vriendelijke provincie moet worden. Dat houdt in dat de komende vier jaar provincie brede maatregelen worden genomen om de biodiversiteit te verhogen. Bij dit proces hoort het inventariseren en monitoren van de stand van soorten bijen en andere insecten.
Oude bomen, bomen in het algemeen moeten vooral blijven staan en niet gekapt worden, tenzij dat nodig is vanwege ziekte of veiligheid. Grootschalige bomenkap moet worden voorkomen.
VR3 3. Is uw partij van plan streng toe te zien op tegengaan van ontbossing,
zoals aanbevolen door het Klimaatakkoord?
JA/NEE

Ja JA JA
Landbouw moet de bodem en de soortenrijkdom niet uitputten, maar er op gericht zijn deze juist te verrijken. We moeten terug naar een kleinschaliger landbouw met heggen en bomen, om te voorkomen dat er steeds meer diersoorten en plantensoorten verdwijnen die voorheen in landbouwgebieden voorkwamen.
VR4 4. Staat uw partij, ondanks de groeiende protesten van burgers, bij voorbaat
vierkant achter kapplannen van provincie of natuurbeheerder?
JA/NEE

Nee. De PvdA vindt dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met het kappen
van (zeker oudere) bomen.
NEE NEE
Oude bomen, bomen in het algemeen moeten vooral blijven staan en niet gekapt worden, tenzij dat nodig is vanwege ziekte of veiligheid. Grootschalige bomenkap moet worden voorkomen. Bomen of bossen zouden beschermd moeten worden. Burgers moeten mee kunnen praten over de leefbaarheid van hun omgeving.
Landbouw moet de bodem en de soortenrijkdom niet uitputten, maar er op gericht zijn deze juist te verrijken. We moeten terug naar een kleinschaliger landbouw met heggen en bomen, om te voorkomen dat er steeds meer diersoorten en plantensoorten verdwijnen die voorheen in landbouwgebieden voorkwamen.
VR5 5. Of is uw partij bereid om, in samenspraak met omwonenden, dergelijke plannen
aan te passen? En bossen te laten staan? (dit geldt ook voor bosomvorming).
JA/NEE

Ja. In het geval kappen onvermijdelijk is, moet gezocht worden naar mogelijkheden
voor herplant elders.
JA JA
Bossen moeten blijven staan en burgers moeten mee kunnen praten over de leefbaarheid van hun omgeving.
VR6 6. Zowel planten als vooral volwassen bomen nemen C02 en stikstofverbindingen op
uit de lucht, geven veel zuurstof af en geven verkoeling in de zomer.
(Zie WUR rapport: Het Nederlandse Bos als bron van C02:
http://edepot.wur.nl/423687i.
Naaldbomen filteren zomer en winter fijnstof en zand; in droge zomers gebruiken zij
minder water dan loofbomen en gaan daarmee verdroging tegen; bufferen tevens
tegen wateroverlast en houden water vast. Om de hoeveelheid C02 terug te dringen
zijn bomen en bossen dus broodnodig. (Klimaatakkoord o.a.).
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3: FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pag. 16 linker kolom:
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
weh complete.pdf
Toch worden in ons land in toenemende mate om controversiële redenen in grote
hoeveelheden bossen en bomen gekapt.
VRAAG: Wordt hieraan in uw partij programma aandacht besteed?
JA/NEE
Zo ja; hoe?

Ja.
Zo ja; hoe?
In het verkiezingsprogramma van de Zeeuwse PvdA wordt expliciet gesproken over
een ’Boom-voor-Boomregeling’.
Ja
Zo ja; hoe?

Zoals gezegd:
1)in belang klimaat & energie (CO2 verhaal hierboven herhalen wij in ons programma)
2)in kader leefbaarheid: bomen beeldbepalend in Zeeland, maar ook voor beleving natuur/welzijn van de mensen: speciale oproep ook in steden meer bomen en plekken voor kinderen om te spelen in bos/klimbos/natuurspeeltuin
3)in kader natuur & milieu: meer bomen nodig voor biodiversiteit, afwisseling landschap, beter milieu (ook paragraaf over ongewenste effecten houtstook) plus nog een economisch motief gecombineerd 1,2,3: meer tinybossen, agrarisch natuurbeheer (struwelen/akkervogels) plus introductie voedselbossen als pilot (voor onze provincie Zeeland althans)
JA/
Zo ja; hoe?
Bomen moeten vooral blijven staan. Waar bomen gekapt zijn, moet er minimaal een zelfde aantal terugkomen. We moeten terug naar een kleinschaliger landbouw met heggen en bomen. Voor biodiversiteit en om CO2 op te nemen.
VR7 7. Zo ja, bent u bereid om de generieke ontheffing van melding van voorgenomen
veiling in te trekken die grote natuurbeheerders ongestraft en zonder toezicht/
controle hun (n.b. gesubsidieerde) levering aan biomassacentrales toestaat en
daardoor ontbossing tegen te gaan c.q. te voorkomen?
JA/NEE

Nee. Deze problematiek is in de provincie Zeeland niet of nauwelijks aan de orde omdat een aaneengesloten bosareaal hier ontbreekt. De discussie over het kappen van bomen heeft hier vooral betrekking op weg- en dijkbeplanting. Ja (maar niet van toepassing in Zeeland > sowieso al (te) weinig bos voor zoiets) JA, de provincie heeJ de RUD regio alle uitvoeringsdienst. Die moet toezien op handhaving van afspraken. Als regels overtreden worden is de bedoeling dat de RUD ingrijpt. Provincie stuurt dat en moet dat nadrukkelijk sturen en zorgen dat er gehandhaaJd wordt.VR8 8. Biomassacentrales zijn 15% vervuilender dan gas-of kolencentrales:
https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-deqezondheid-schaden-~a3dde011 /
Ook genoemd EASAC rapport vermeldt dat verstoken van bomen als biomassa i.p.v.
het conserveren van bestaand bos als C02 opslag, het Akkoord van Parijs in gevaar
brengt. Hoofdstuk 4: Forestry in EU climate and energy policy 4.1.1 en 4.1.2. Zie
m.n. pag. 21, 2e kolom en pag. 22, 2e
kolOm.(https://easac.eu/fileadmin/PDF s/renorts stalements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf )
VRAAG: Bent u bereid een halt toe te roepen aan de bouw van steeds meer
biomassacentrales en aanlegvergunning in uw provincie hiervoor te weigeren?
JA/NEE

Nee. Deze problematiek is in Zeeland niet aan de orde (zie antwoord vorige vraag). De enige biomassa- / kolencentrale in Zeeland is sinds enkele jaren niet meer in bedrijf en zal in 2019 worden ontmanteld. JA JAVR9 9. Bossen en natuurgebieden zijn de laatste veilige plaatsen voor de huidige nog
aanwezige flora en fauna.
VRAAG: Hoe verzekert u, als toezichthoudende instantie, de instandhouding van
de huidige bosoppervlakte van grote eigenaren?

Dit is vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zeeland. Niet direct van toepassing binnen Zeeland. Wel zijn wij voor (meer) toezicht en handhaving in natuurgebieden. Vragen om meer natuurboa’s, ook met oog op tegengaan stropers/jacht. Loopt in Zeeland o.a. via de RUD, SBB e.a. Wij vragen ook om bundeling in deze Zie ook de antwoorden op eerdere vragen. Bomen moeten vooral blijven staan en niet gekapt worden, tenzij dat nodig is vanwege ziekte of veiligheid. Grootschalige bomenkap moet worden voorkomen. Bomen of bossen zouden beschermd moeten worden. Burgers moeten mee kunnen praten over de leefbaarheid van hun omgeving.
Ook hier is handhaving rol van de provincie. Dit betekent dat iedereen zich An de regels moet houden wat betreft bomenkap , waar dat niet gebeurt is de RUD als uitvoeringsinstanties degene die moet handhaven, deze taak heeft de provincie bij de RUD gelegd, wij zien daar op toe. We doen daarbij een oproep aan bewoners die iets signaleren waar instanties zich niet aan de regels houden, dat direct te melden aan provincie of aan ps.
VR10 10. VRAAG: Hoe ziet uw partij erop toe dat deze eigenaren voldoen aan de eisen
van de Europese richtlijnen m.b.t. bosbehoud, alsook aan de voorschriften van
EASAC, dat een oud bos en oude bomen die zijn opgegeven als beschermd ook
daadwerkelijk bewaard blijven als beschermde leefomgeving voor vogelsoorten als
spechten en volgens de Wet Natuurbescherming strikt beschermde diersoorten als
bijvoorbeeld das, boommarter, vleermuis?
(Zie hierover ook het European Academies Science Advisory Council/ EASAC
rapport; Hoofdstuk 3. FORESTS AND BIODIVERSITY: 3.1 pagina 16, rechter kolom
en
pagina 17 rechter kolom).
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pd

Een en ander is vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zeeland. De regelgeving van de Wet Natuurbescherming is op provinciaal niveau uitgewerkt in een provinciale verordening. Niet voor niets is natuur voor ons een speerpunt en vragen wij om uitbreiding toezicht en handhaving We merken aan jullie betoog dat er veel mis gaat. De rol van de provincie is te voorkomen dat dat gebeurt en dat ieder zich aan de regels mbt bomenkap houdt. We gaan daar nav jullie vragen nog verder extra op bevragen en op toezien!VR11 11. In 2016 was sprake van aanleg van 100.000 ha bos op diverse locaties in ons
land: https://www.duurzaambedriifsleven.nl/aari-food/18583/100000-hectarenieuw-bos-teaen-klimaatveranderina
Dit i.v.m. de ontbossing in Nederland die in verhouding gelijk was aan die van de
Amazone: hftps://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbostverhoudingsaewiis-meer-dan-het-amazoneaebied.
(Zie over deze 100.000 ha bos ook het European Academies Science Advisory
Council/EASAC rapport; Hoofdstuk 5. pag. 30, Box 8: Temperateforest policies
(multi-functionality):
https://easac.eu/fileadmin/PDF s/reports statements/Forests/EASAC Forests
web complete.pdf
VRAAG: Hoeveel ha nieuw bos zou uw partij aanleggen in uw provincie?

Op dit moment heeft de PvdA geen plannen voor de aanleg van nieuw bos, anders dan eventuele boscompensatie. Afgelopen 10-20 jaar zijn er, mede dankzij de inzet van de PvdA, in het bosarme Zeeland overigens vele honderden hectaren nieuw bos aangelegd (Kuststrook Walcheren, Braakman, Schouwen). Zoals eerder opgemerkt gaat GroenLinks Zeeland voor verdubbeling van het aantal bomen. Waar mogelijk dus ook voor verdubbeling van ha bos (al zijn wij in Zeeland niet dicht bezaaid met bossen). Nogmaals beetje eenzijdige vraagstelling o.i. maar ik heb mijn best gedaan de vragenlijst goed in te vullen. Voor gegevens GroenLinks Zeeland: zie onder vraag 1. En evt. onze website: https://zeeland.groenlinks.nl/ Moeilijke vraag, Zeeland is geen bosrijke provincie, er zijn wel meerdere kleine bosjes, soms van een Ha of 5.ik denk dat als het aan ons ligt meer dan 50 Ha...het mag ook 200 zijn....maar moet wel in het landschap passen.